Bible212. Timoteovi1

2. Timoteovi

1 Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, po­slaný zvěstovat život za­s­líbený v Kri­stu Ježíši, 2 mi­lované­mu synu Timoteovi: Milost, mi­lo­sr­den­ství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, naše­ho Pá­na. Nestyď se za evangelium3 Ve dne i v noci dě­ku­ji Bo­hu, je­muž sloužím s čis­tým svědo­mím tak jako naši před­kové, když na tebe vzpo­mínám ve svých mod­lit­bách. 4 Ne­mo­hu za­po­menout na tvé sl­zy; toužím tě znovu vi­dět a být na­plněn ra­dostí. 5 Vzpo­mínám na upřímnou ví­ru, kte­rou mě­la už tvá ba­bička Lois, tvá matka Eu­niké a kte­rou, jak jsem přesvědčen, máš i ty. 6 Pro­to ti připo­mínám, abys v sobě roz­něcoval ten Boží dar, který jsi při­jal skrze vkládání mých ru­kou. 7 Bůh nám ne­dal du­cha stra­chu, ale du­cha síly, lás­ky a roz­vahy. 8 Pro­to se ne­styď za svě­de­ctví naše­ho Pá­na ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evange­li­um. 9 Vž­dyť on nás spa­sil a po­vo­lal svatým po­vo­láním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastní­mu zámě­ru a mi­losti, kte­rou nám v Kri­stu Ježíši udě­lil před za­čátkem věků. 10 Tato mi­lost se nyní pro­jevi­la v přícho­du naše­ho Spa­si­te­le, Krista Ježíše, který zrušil vlá­du smrti a skrze evange­li­um zjevil život a ne­smr­telnost. 11 Právě to jsem po­vo­lán zvěstovat jako kaza­tel, apoštol a uči­tel. 12 Pro­to snáším toto všech­no a ne­stydím se za to, ne­boť vím, komu jsem uvěřil. A jsem si jist, že on je schopen za­chovat to, co jsem mu svěřil, až do ono­ho dne. 13 To, co jsi ode mě slyšel, měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a lás­ce, která je v Kri­stu Ježíši. 14 Skrze Du­cha svatého, jenž v nás pře­bývá, opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen. 15 Jak víš, všich­ni v Asii včetně Fyge­la a Her­moge­na se ode mě od­vrá­ti­li. 16 Kéž Pán pro­káže mi­lo­sr­den­ství One­sifo­rovu do­mu. Často mě při­cházel po­vzbu­dit a ne­styděl se za mé řetě­zy. 17 Naopak, když přišel do Ří­ma, usi­lovně mě hledal, dokud mě nenašel. 18 Kéž Pán dá, aby u něj v onen den došel mi­lo­sr­den­ství. A jak moc mi po­mohl v Efesu, víš nej­lépe sám.

Bible212. Timoteovi1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček