Bible212. Timoteovi4

2. Timoteovi

1 Za­přísahám tě před Bo­hem a před Kri­stem Ježíšem, který bude sou­dit živé i mrt­vé, až při­jde na­sto­lit své králov­ství: 2 Hlásej Slovo, buď připra­ven vhod i ne­vhod, usvědčuj, na­po­mínej, po­vzbu­zuj a vy­učuj s nej­vyšší trpě­livostí. 3 Při­jde to­tiž do­ba, kdy li­dé ne­strpí zdravé učení, ale bu­dou se pod­le vlastních chutí obklo­po­vat uči­te­li, kteří jim bu­dou lech­tat sluch. 4 Od­vrátí uši od prav­dy a uchýlí se k bájím. 5 Ty však buď ve všem stříz­livý, snášej útrapy, ko­nej dílo kaza­te­le evange­lia, na­plň svou službu. Dokončený běh6 Já už to­tiž za­čínám být obětován; přišel čas mého od­cho­du. 7 Bo­joval jsem dob­rý boj, svůj běh jsem dokončil, ví­ru jsem za­choval. 8 Teď na mne čeká ko­ru­na sprave­dlnosti, kte­rou mi v onen den udělí Pán, ten sprave­dlivý soud­ce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s lás­kou vy­hlížejí jeho příchod. 9 Udě­lej vše, abys ke mně brzy přišel. 10 Dé­mas si za­mi­loval ten­to svět a opustil mě; ode­šel do Tesalo­niky, Kres­cens do Galacie, Ti­tus do Dal­mácie. 11 Je­diný Lukáš se mnou zůstal. Vy­zvedni Marka a přiveď ho s se­bou; vel­mi po­tře­bu­ji jeho po­moc. 12 (Tychika jsem to­tiž po­slal do Efesu.) 13 Až půjdeš, při­nes mi plášť, který jsem ne­chal v Troadě u Karpa, a kni­hy, zvláště perga­me­ny. 14 Kovář Ale­xan­dr mi vel­mi ublížil; Pán mu odplatí pod­le jeho skutků. 15 Dávej si na něj po­zor, pro­tože tvrdě odpo­roval našim slovům. 16 Při mé první ob­hajobě se za mne nikdo ne­po­stavil. Všich­ni mě opusti­li – kéž jim to není počítáno! 17 Pán ale stál při mně a po­sí­lil mě, aby mé kázání bylo za­vršeno a moh­ly je slyšet všech­ny náro­dy. Byl jsem tedy vy­svo­bo­zen ze lví tlamy. 18 A Pán mě vy­svo­bodí od vše­ho zlého a za­chová mě pro své ne­bes­ké králov­ství. Jemu buď sláva na věky věků! Amen. 19 Pozdravuj Pri­s­cillu s Akvi­lou i One­siforův dům. 20 Erastos zůstal v Ko­rin­tu, Trofi­ma jsem ne­chal ne­mo­cného v Mi­lé­tu. 21 Udě­lej vše, abys ke mně přišel, než za­čne zi­ma. Pozdravuje tě Eu­bu­los, Pu­dens, Li­nus, Klau­dia a všich­ni sou­ro­zen­ci. 22 Pán buď s tvým du­chem. Mi­lost s vá­mi.

Bible212. Timoteovi4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček