Bible212. Timoteovi2

2. Timoteovi

On zůstává věrný1 Synu můj, čerpej sílu z mi­losti, která je v Kri­stu Ježíši. 2 Co jsi ode mě slyšel před mno­ha svědky, to svěřuj věrným li­dem, kteří bu­dou schopni učit zase další. 3 Snášej útrapy jako dob­rý vo­ják Ježíše Krista. 4 Nikdo v bo­jové službě se ne­plete do civilních záleži­tostí; ji­nak by s ním ve­li­tel ne­byl spoko­jen. 5 Ani žádný závodník ne­získá věnec, ne­závodí-li pod­le pravi­del. 6 I rolník mu­sí těžce pracovat před­tím, než oku­sí úro­du. 7 Přemýš­lej o mých slovech; Pán ti dá, abys to všech­no po­chopil. 8 Pa­ma­tuj, že Ježíš Kri­stus z Davi­dova se­mene byl vzkříšen z mrt­vých – to je mé evange­li­um. 9 Pro ně snáším útrapy, dokon­ce i okovy jako zloči­nec; ale Boží slovo není v okovech. 10 Pro­to jsem ocho­ten všech­no vy­držet kvů­li vy­vo­leným, aby i oni doš­li spásy a věčné slávy v Kri­stu Ježíši. 11 Toto je jis­tá prav­da: 12 Jest­li jsme s ním zemře­li, bu­de­me s ním žít. Jestli vy­trvá­me, bu­de­me s ním kralovat. 13 Jest­li jej za­pře­me, i on nás zapře. Jestli jsme ne­věrní, on zůstává věrný – nemůže pře­ce po­přít sám se­be! Boží základ stojí14 Tyto věci připo­mínej a za­přísahej bra­t­ry před Bo­hem, ať se ne­hádají o slova – ne­ve­de to k žádné­mu uži­tku, jen ke zkáze po­s­lu­chačů. 15 Usi­luj, aby ses mohl před Bo­hem po­stavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vy­kládá slovo prav­dy. 16 Vy­hýbej se světským tlachům, které od­vádějí lidi stále dál od Bo­ha. 17 Ta­kové řeči se šíří jako ra­kovi­na. Vedou je li­dé jako Hy­menai­os a Fi­letos, 18 kteří zblou­di­li z ces­ty prav­dy a pod­vracejí ví­ru něk­terých li­dí řeč­mi o tom, že už na­stalo vzkříšení. 19 Boží základ však pevně sto­jí a nese ten­to nápis: „Hos­po­din ví, kdo mu patří,“ a „Každý, kdo vy­znává Pánovo jméno, ať opustí nepravost.“ 20 Ve ve­likém do­mě nejsou jen zlaté a stříbrné nádo­by, ale také dřevěné a hliněné; něk­teré jsou na oz­do­bu a jiné na smetí. 21 Kdo si za­chová čisto­tu od věcí, které jsem zmínil, bude vzácnou nádo­bou, po­svěcenou a vel­mi uži­tečnou pro Pá­na, připra­venou pro každé dob­ré dílo. 22 Utíkej tedy od mla­dických tužeb a násle­duj sprave­dlnost, ví­ru, lás­ku a pokoj spo­lu s ostatní­mi, kdo vzývají Pá­na z čis­tého srd­ce. 23 Hloupé a ne­smy­s­lné spo­ry však odmí­tej; víš pře­ce, že plodí jen hádky. 24 A Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem přívě­tivý a snášen­livý a má být schopen učit 25 a s vlídností na­pravovat odpůrce. Kdo ví? Bůh je může přivést k pokání, aby po­zna­li prav­du 26 a pro­bra­li se z ďáblovy pasti, do níž se ne­cha­li lapit, aby ko­na­li jeho vů­li.

Bible212. Timoteovi2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček