Bible211. Letopisů1

1. Letopisů

Rod Adamův1 Adam, Set, Enoš, 2 Kénan, Mahala­lel, Járed, 3 Enoch, Metuzalém, Lá­mech, 4 Noe, Sem, Cham a Jáfet. 5 Synové Jáfetovi: Go­mer, Ma­gog, Ma­daj, Javan, Tu­bal, Mešek a Ti­ras. 6 Synové Go­me­rovi: Aškenáz, Ri­fat a Togar­ma. 7 Synové Javanovi: Eliša a Taršiš, Ki­tejští a Rodanští. 8 Synové Cha­movi: Habeš, Egypt, Put a Kanaán. 9 Synové Habešovi: Se­ba, Chaví­la, Sab­ta, Rae­ma a Sabteka. Synové Rae­movi: Še­ba a Dedan. 10 Habeš zplo­dil Nimroda, který se stal prvním hr­di­nou země. 11 Egypt zplo­dil Lud­ské, Anam­ské, Le­hab­ské, Naftu­chské, 12 Patru­sské, Kas­lu­chské (z ni­chž po­cházejí Fi­lištíni spo­lu s Kaftor­ský­mi). 13 Kanaán zplo­dil svého prvo­ro­zeného Si­do­na, po­tom Cheta, 14 Je­bu­sej­ce, Emo­rej­ce, Gi­rgašej­ce, 15 Hivej­ce, Arkej­ce, Si­nej­ce, 16 Arva­dej­ce, Se­ma­rej­ce a Cha­ma­tej­ce. 17 Synové Se­movi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram. Synové Ara­movi: Úc, Chul, Geter a Mešek. 18 Arpakšad zplo­dil Še­la­cha a Še­lach zplo­dil He­be­ra. 19 He­be­rovi se na­ro­di­li dva synové; je­den se jmenoval Pe­leg, Roz­dělení, ne­boť za jeho dnů byla země roz­děle­na, a jeho bra­tr se jmenoval Jok­tan. 20 Jok­tan zplo­dil Al­moda­da, Še­lefa, Cha­sar­maveta, Je­ra­cha, 21 Ha­do­ra­ma, Uza­la, Diklu, 22 Oba­la, Abi­mae­la, Še­bu, 23 Ofi­ra, Chavílu a Jo­ba­ba. Ti všich­ni jsou synové Jok­tanovi. Rod Semův24 Sem, Arpakšad, Še­lach, 25 He­ber, Pe­leg, Reu, 26 Se­rug, Náchor, Te­rach, 27 Abram, to­tiž Abraham. 28 Synové Abraha­movi: Izák a Iz­mael. 29 Zde jsou je­jich rodopisy: Izmaelův prvo­ro­zený Ne­bajot, po­tom Kedar, Ad­be­el, Mib­sam, 30 Miš­ma, Du­ma, Mas­sa, Cha­dad, Te­ma, 31 Jetur, Nafiš a Kedma. To jsou Iz­mae­lovi synové. 32 Synové Ketu­ry, družky Abraha­movy: Po­ro­di­la Zi­mra­na, Jokša­na, Medá­na, Mi­diá­na, Jišba­ka a Šua­cha. Synové Jokšanovi byli Še­ba a Dedan. 33 Synové Mi­diánovi byli Efa, Efer, Chanoch, Abi­da a El­dáa. Ti všich­ni byli synové Ketu­ry. 34 Abraham zplo­dil Izáka. Synové Izá­kovi byli Ezau a Iz­rael. 35 Synové Ezauovi: Elifaz, Re­uel, Je­uš, Jalam a Ko­rach. 36 Synové Elifazovi: Te­man, Omar, Sefo, Ga­tam, Kenaz, Tim­na a Ama-lek. 37 Synové Re­ue­lovi: Na­chat, Ze­rach, Ša­ma a Miza. 38 Synové Seírovi: Lo­tan, Šo­bal, Ci­be­on, Ana, Dišon, Ecer a Dišan. 39 Synové Lo­tanovi: Cho­ri a Ho­mam. Lo­tanova sest­ra byla Tim­na. 40 Synové Šo­balovi: Alvan, Mana­chat, Ebal, Šefi a Onam. Synové Ci­be­o­novi: Aja a Ana. 41 Syn Anův: Dišon. Synové Dišo­novi: Chamran, Ešban, Ji­t­ran a Ke­ran. 42 Synové Ece­rovi: Bi­lhan, Za­van, Jakan. Synové Dišanovi: Úc a Aran. 43 Toto jsou králové, kteří vlád­li v edom­ské zemi před­tím, než synům Iz­rae­le vlá­dl král: Bela, syn Be­orův, a jeho město se jmenovalo Dinha­ba. 44 Když zemřel Be­la, kraloval na jeho místě Jo­bab, syn Ze­rachův z Bo­s­ry. 45 Když zemřel Jo­bab, kraloval na jeho místě Chušam z te­man­ské země. 46 Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Ha­dad, syn Beda­dův, který po­bil Mi­dián­ce v moáb­ském kra­ji. Jeho město se jmenovalo Avit. 47 Když zemřel Ha­dad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky. 48 Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Re­cho­bot-na­ha­ru. 49 Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Ak­borův. 50 Když zemřel Baal-chanan, syn Ak­borův, kraloval na jeho místě Ha­dad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho že­na byla Me­het­a­bel, dce­ra Ma­t­redova, vnučka Me-za­ha­bova. 51 Také Ha­dad zemřel. Edomské kme­ny byly tyto: kmen Tim­na, kmen Alva, kmen Jetet, 52 kmen Oho­líba­ma, kmen Ela, kmen Pínon, 53 kmen Kenaz, kmen Te­man, kmen Mib­car, 54 kmen Mag­diel, kmen Iram. To byly edom­ské kme­ny.

Bible211. Letopisů1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček