Bible211. Letopisů5

1. Letopisů

Rod Rubenův1 Synové Iz­rae­lova prvo­ro­zeného, Ru­be­na. (Ten byl sice prvo­ro­zený, ale pro­tože po­sk­vrnil lože svého ot­ce, prvo­ro­zen­ství bylo dáno synům Iz­rae­lova syna Josefa; pro­to není v rodo­pisu za­zna­menán jako prvo­ro­zený. 2 Nej­mo­cnější mezi svý­mi bra­t­ry byl Juda – a také z něj vzešel vlád­ce – ale prvo­ro­zen­ství patří Josefovi). 3 Nuže, synové Iz­rae­lova prvo­ro­zeného, Rubena: Chanoch, Palu, Che­cron a Kar­mi. 4 Synové Jo­elovi: jeho syn Še­majáš, jeho syn Gog, jeho syn Ši­mei, 5 jeho syn Míka, jeho syn Re­ajáš, jeho syn Baal 6 a jeho syn Be­e­ra, kterého asyr­ský král Tiglat-pi­lesar od­vle­kl do vy­hnan­ství. Be­e­ra byl v Ru­benově rodu vůd­cem. 7 Jeho bratři pod­le svých ro­din, jak jsou uve­deni ve svých rodo­pisech: Jehiel (je­jich vůd­ce), Za­cha­ri­áš, 8 Be­la, syn Aza­ze, syna Še­my, syna Jo­elova. Byd­le­li od Aro­eru až k Ne­bó a Baal-me­o­nu. 9 A pro­tože se je­jich stáda v gi­leád­ské zemi vel­mi roz­množi­la, rozšíři­li se na východ až k okra­ji pouště sahající k ře­ce Eufrat. 10 Za Saulových dnů ve­dli válku s Hagri­ty, pře­moh­li je a obyd­le­li všech­ny je­jich obce na východ od Gi­leá­du. Rod Gádův11 Synové Gádovi byd­le­li na­pro­ti nim v bášan­ském kra­ji až po Sal­chu: 12 Je­jich vůd­ce Jo­el, druhý po něm Šafam a po­tom Janaj, soud­ce v Bášanu. 13 Je­jich bratři pod­le svých ot­cov­ských rodů: Mi­chael, Mešulam, Še­ba, Jo­raj, Jakan, Zia a Eber, celkem sedm. 14 Byli to synové Abi­chai­la, syna Chu­ri­ho, syna Ja­ro­achova, syna Gi­leádova, syna Mi­chae­lova, syna Ješišaje, syna Jachdo­ova, syna Búzova. 15 Vůd­cem je­jich ot­cov­ského rodu byl Achi, syn Ab­die­la, syna Guni­ho. 16 Byd­le­li v Gi­leá­du, v Bášanu a tamních ves­nicích i na všech šáron­ských pas­t­vinách, kam až sahají. 17 Ti všich­ni byli za­psáni do rodových se­z­namů za dnů jud­ského krále Jo­ta­ma a za dnů iz­rael­ského krále Je­ro­boá­ma. Rody usazené za Jordánem18 Synové Ru­benovi, Gádovi a po­lovi­na kmene Mana­se­sova mě­li 44 760 bo­je­s­chopných mužů vy­z­bro­jených ští­tem a mečem, vládnou­cích lu­kem a vy­cvičených k bo­ji. 19 Ti ve­dli válku s Hagri­ty, s Jetu­rem, Nafišem a Nodabem. 20 Během té války vo­la­li k Bohu a on vy­s­lyšel je­jich pros­by, ne­boť v něj doufa­li. Do­stalo se jim po­mo­ci, a tak jim Hagri­té i se vše­mi svý­mi spo­jen­ci pad­li do ru­kou. 21 Za­ja­li je­jich stáda: 50 000 vel­bloudů, 250 000 koz a ov­cí, 2 000 os­lů a 100 000 za­jat­ců. 22 Mno­ho dalších padlo za­bi­tých, ne­boť Bůh bo­joval za ně. Byd­le­li tam pak místo nich až do svého vy­stěhování. 23 Synové po­lovi­ny kmene Mana­se­sova byd­le­li na území od Bášanu až po Baal-her­mon či­li Senír (což je hora Her­mon). Bylo jich to­tiž mno­ho. 24 Toto jsou vůd­cové je­jich ot­cov­ských rodů: Efer, Jiši, Eliel, Azri­el, Ji­r­meáš, Hodaviáš a Jach­diel, udatní bo­jovníci, pro­s­lulí muži, vůd­cové ot­cov­ských rodů. 25 Zra­di­li však Boha svých ot­ců a ode­š­li smilnit za bohy národů té země, které před nimi Bůh vy­hu­bil. 26 Pro­to Bůh Iz­rae­le podní­til du­cha asyr­ského krále Pula (to­tiž Tiglat-pi­lesa­ra, krále Asýrie), aby vy­stěhoval poko­lení Ru­ben, Gád a po­lovi­nu kmene Mana­se­sova do vy­hnan­ství. Od­vle­kl je do Chala­chu, Cha­bo­ru, Hary a k ře­ce Go­zanu, kde zůstávají až dodnes. Rod Leviho27 Synové Leviho: Geršon, Ke­hat a Me­ra­ri. 28 Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel. 29 Dě­ti Amramovy: Áron, Mo­jžíš a Miriam. Synové Áronovi: Nádab, Abi­hu, Ele­azar a Ita­mar. 30 Ele­azar zplo­dil Pinchase, Pinchas zplo­dil Abišuu, 31 Abišua zplo­dil Bukiho, Buki zplo­dil Uzi­ho, 32 Uzi zplo­dil Zerachiáše, Zerachiáš zplo­dil Me­rajo­ta, 33 Me­rajot zplo­dil Amariáše, Amariáš zplo­dil Achi­tu­ba, 34 Achi­tub zplo­dil Sádoka, Sádok zplo­dil Achi­maace, 35 Achi­maac zplo­dil Azariáše, Azariáš zplo­dil Jo­chana­na, 36 Jo­chanan zplo­dil Aza­ri­áše (který byl knězem, když Šalo­moun po­stavil v Je­ruzalémě chrám), 37 Aza­ri­áš zplo­dil Amariáše, Amariáš zplo­dil Achi­tu­ba, 38 Achi­tub zplo­dil Sádoka, Sádok zplo­dil Šalu­ma, 39 Šalum zplo­dil Chilkiáše, Chilkiáš zplo­dil Aza­ri­áše, 40 Aza­ri­áš zplo­dil Serajáše, Serajáš zplo­dil Jo­ca­daka 41 (a ten ode­šel do za­jetí, když Hos­po­din ne­chal Nabukadne­za­ra vy­stěhovat Judu a Je­ruzalém).

Bible211. Letopisů5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček