Bible211. Letopisů23

1. Letopisů

Uspořádání levitské služby1 Když David ze­stárl a na­plnil svůj čas, us­tanovil za krále nad Iz­rae­lem svého syna Šalo­mou­na. 2 Shro­máž­dil všech­ny vůd­ce Iz­rae­le spo­lu s kněží­mi a levi­ty. 3 Ne­chal spočítat levi­ty od třiceti­letých výše a je­jich počet či­nil 38 000 mužů. 4 Z nich 24 000 mělo na sta­rosti dílo Hos­po­di­nova do­mu, 6 000 dělalo úředníky a soud­ce, 5 4 000 bylo strážných a 4 000 oslavova­li Hos­po­di­na na nástro­jích, které k tomu ne­chal zho­tovit. 6 David levi­ty roz­dě­lil na od­díly pod­le přís­lušnosti k Levi­ho synům Geršo­novi, Ke­ha­tovi a Me­ra­ri­mu. 7 Ke Geršo­nov­cům patři­li La­dan a Ši­mei. 8 Synové La­danovi: vůd­ce Je­chiel, Zetam a Jo­el, celkem tři. 9 Synové Ši­me­i­ho: Še­lo­mit, Chaziel a Ha­ran, tři vůd­cové ot­cov­ských rodů La­danových. 10 Synové Ši­me­i­ho: Ja­chat, Ziza, Je­uš a Be­ria, čtyři synové Ši­me­i­ho. 11 Ja­chat byl vůd­ce, Ziza byl druhý, ale Je­uš ani Be­ria nemě­li mno­ho synů, a pro­to se počíta­li za je­diný ot­cov­ský rod. 12 Synové Ke­ha­tovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel, celkem čtyři. 13 Synové Amra­movi: Áron a Mojžíš. Áron a jeho synové byli od­děleni, aby navěky po­svěcova­li nej­světější věci, aby dý­ma­li před Hos­po­di­nem, slouži­li mu a žeh­na­li v jeho jménu navěky. 14 Synové Božího muže Mo­jžíše se počíta­li za součást levi­tského kmene. 15 Synové Mo­jžíšovi byli Geršom a Elie­zer. 16 Synové Geršo­movi: vůd­ce Še­buel. 17 Synové Elie­ze­rovi: vůd­ce Re­cha­biáš. Elie­zer neměl další sy­ny, ale Re­cha­biášovi synové se vel­mi roz­množi­li. 18 Synové Jisha­rovi: vůd­ce Še­lo­mit. 19 Synové Hebro­novi: vůd­ce Je­ri­áš, druhý Ama­ri­áš, třetí Ja­chaziel, čtvr­tý Je­ka­me­am. 20 Synové Uzie­lovi: vůd­ce Míka a druhý Jišiáš. 21 Synové Merariho: Machli a Muši. Synové Mach­li­ho: Ele­azar a Kíš. 22 Ele­azar zemřel, aniž za­ne­chal sy­ny. Měl jen dce­ry, které si vza­li je­jich příbuzní, synové Kíšovi. 23 Synové Muši­ho: Mach­li, Eder a Je­re­mot, celkem tři. 24 Toto jsou synové Levi­ho pod­le svých ot­cov­ských rodů, rodoví vůd­cové, jednot­livě za­zna­menaní ve výč­tu jmen, ko­nající dílo služ­by Hos­po­di­nova domu od dvaceti­letých výše. 25 David to­tiž ře­kl: „Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le, dal své­mu lidu odpoči­nutí a bude navěky pře­bývat v Je­ruzalémě, 26 a tak už levi­té ne­bu­dou no­sit příby­tek ani veškeré jeho služebné náčiní.“ 27 Pod­le těch­to Davi­dových po­sledních slov byli Levi­ho synové seč­teni od dvaceti­letých výše. 28 Je­jich úko­lem bylo po­máhat synům Áro­novým při službě u Hos­po­di­nova domu na nádvořích, v síních, při očišťování všech svatých věcí a při plnění po­vinností u Božího do­mu. 29 Mě­li se sta­rat o chle­by pře­dložení, o jemnou mou­ku pro moučné obě­ti, o ne­kvašené placky, smažené bo­chánky a o veškeré vážení a odměřování. 30 Každé ráno a večer mě­li stát před Hos­po­di­nem a vzdávat mu díky a chválu 31 stejně jako při všech zápalných obě­tech Hos­po­di­nu o so­bo­tách, novo­luních a slavnos­tech. Tak­to mě­li v patřičném poč­tu a pře­depsaným způso­bem pravi­delně sloužit před Hos­po­di­nem. 32 Tak­to levi­té plni­li své po­vinnosti vůči Stanu setkávání, vůči sva­ty­ni, vůči svým bra­trům, synům Áro­novým; tak­to slouži­li při Božím do­mě.

Bible211. Letopisů23

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček