Bible211. Letopisů27

1. Letopisů

Vojenská a civilní správa1 Toto je výčet synů Iz­rae­le, náčelníků ot­cov­ských rodů, vůd­ců nad tisíci a stov­ka­mi i správ­ců, kteří slouži­li krá­li ve všech záleži­tos­tech vo­jen­ských od­dílů. Od­díly se střídaly měsíc co měsíc po ce­lý rok. Každý od­díl čítal 24 000 mužů. 2 První měsíc sloužil první od­díl. Jeho ve­li­te­lem byl Jašo­be­am, syn Za­b­die­lův, a jeho od­díl čítal 24 000 mužů. 3 Po­cházel ze synů Pe­resových a v prvním měsíci byl vrch­ním ve­li­te­lem ce­lého voj­s­ka. 4 Druhý měsíc byl ve­li­te­lem od­dílu Do­daj Acho­chij­ský (je­ho od­dílu po­tom ve­lel Mi­lot). Jeho od­díl čítal 24 000 mužů. 5 Třetí měsíc byl ve­li­te­lem třetího voj­s­ka Benajáš, syn ve­lekněze Jo­ja­dy. Jeho od­díl čítal 24 000 mužů. 6 Benajáš patřil ke třicít­ce hr­dinů a byl její ve­li­tel. (Je­ho od­dílu po­tom ve­lel jeho syn Amizabad.) 7 Čtvr­tý měsíc byl jako čtvr­tý Asael, bra­tr Joábův (a po něm jeho syn Zeb­a­diáš). Jeho od­díl čítal 24 000 mužů. 8 Pátý měsíc byl pátým ve­li­te­lem Šamhut Iz­rašský. Jeho od­díl čítal 24 000 mužů. 9 Šestý měsíc byl jako šestý Ira, syn Ikeše Te­koj­ského. Jeho od­díl čítal 24 000 mužů. 10 Sedmý měsíc byl jako sedmý Che­lec Pe­lon­ský ze synů Efrai­mových. Jeho od­díl čítal 24 000 mužů. 11 Os­mý měsíc byl jako os­mý Si­be­chaj Chušatský ze ze­rašských. Jeho od­díl čítal 24 000 mužů. 12 Devátý měsíc byl jako devátý Abie­zer Ana­to­tský z ben­jamín­ských. Jeho od­díl čítal 24 000 mužů. 13 Desátý měsíc byl jako desátý Mahraj Netofský ze ze­rašských. Jeho od­díl čítal 24 000 mužů. 14 Je­denáctý měsíc byl jako je­denáctý Benajáš Pi­ra­ton­ský ze synů Efrai­mových. Jeho od­díl čítal 24 000 mužů. 15 Dvanáctý měsíc byl jako dvanáctý Chel­daj Netofský z Otnie­la. Jeho od­díl čítal 24 000 mužů. 16 Tito muži od­po­vída­li za iz­rael­ské kmeny: za Ru­be­na Elie­zer, syn Zi­chri­ho, za Ši­me­o­na Šefa­tiáš, syn Maa­ky, 17 za Levi­ho Chaša­biáš, syn Ke­mue­lův, za Áro­na Sádok, 18 za Judu Eli­hu z Davi­dových bra­trů, za Isa­cha­ra Amri, syn Mi­chae­lův, 19 za Za­bulo­na Jiš­majáš, syn Oba­diášův, za Neftalího Je­ri­mot, syn Azri­e­lův, 20 za syny Efrai­movy Hošea, syn Aza­ziášův, za po­lovi­nu kmene Mana­se­sova Jo­el, syn Pedajášův, 21 za gi­leád­s­kou po­lovi­nu Mana­se­sovu Ji­do, syn Za­cha­ri­ášův, za Ben­jamí­na Jaasiel, syn Abnerův, 22 za Dana Aza­rel, syn Jerochamův. To byli vůd­cové iz­rael­ských kmenů. 23 Dvaceti­leté a mladší David do sčítání ani ne­za­hrnul, ne­boť Hos­po­din ře­kl, že roz­množí Iz­rael jako hvěz­dy na ne­bi. 24 Joáb, syn Ce­ru­ji, se sčítáním za­čal, ale ne­dokončil je, pro­tože kvů­li tomu po­sti­hl Iz­rael Boží hněv. Pro­to také onen počet není uve­den v Kro­nice krále Davi­da. 25 Za králov­ské příjmy od­po­vídal Az­mavet, syn Adie­lův; za příjmy z po­lí, měst, ves­nic a tvrzí od­po­vídal Jo­na­tan, syn Uziášův; 26 za zeměděl­ské práce na po­lích Ezri, syn Ke­lu­bův; 27 za vi­nice Ši­mei Rá­matský; za výno­sy vi­nic a vinné sklepy Za­b­di Šif­miský; 28 za olivy a plané fíky v pod­hůří Baal-chanan Ge­der­ský; za příjmy z ole­je Jo­aš; 29 za skot pa­sou­cí se v Šáro­nu Ši­t­raj Šáron­ský; za skot v údo­lích Šafat, syn Adlajův; 30 za vel­blou­dy Obil Iz­mael­ský; za oslice Je­chdeáš Me­ro­no­tský; 31 za brav Jaziz Hagrejský. To všech­no byli vedou­cí majet­kové správy krále Davi­da. 32 Davi­dův strýc Jo­na­tan ja­kožto znalý člověk a písař byl rád­cem. Spo­lu s Je­chie­lem, synem Chakmo­ni­ho, měl na sta­rosti králov­ské sy­ny. 33 Dalším královým rád­cem byl Achi­tofel. Královým důvěrníkem byl Chušaj Arkij­ský. 34 Po Achi­tofe­lovi na­stou­pil Jo­ja­da, syn Benajášův, a Abi­a­tar. Ve­li­te­lem králov­ského voj­s­ka byl Joáb.

Bible211. Letopisů27

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček