Bible211. Letopisů2

1. Letopisů

Rod Izraelův1 Toto jsou synové Izraele: Ruben, Ši­me­on, Levi, Juda, Isa­char, Za­bulon, 2 Dan, Josef, Ben­jamín, Neftalí, Gád, Ašer. Rod Judův3 Synové Ju­dovi: Er, Onan a Še­la – tito tři se mu na­ro­di­li z dce­ry Šuy Kanaán­ského. Er, Judův prvo­ro­zený, byl ale Hos­po­di­nu odporný, a tak ho ne­chal zemřít. 4 Jeho sna­cha Tá­mar mu pak po­ro­di­la Pe­rese a Ze­ra­cha. Ju­dových synů tedy bylo celkem pět. 5 Synové Pe­resovi: Che­cron a Cha­mul. 6 Synové Ze­rachovi: Zi­mri, Et­an, He­man, Kalkol a Darda, celkem pět. 7 Syn Kar­mi­ho: Achar, který přive­dl Iz­rael do neštěstí, když zpro­ne­věřil, co pro­padlo klat­bě. 8 Syn Et­a­nův: Aza­ri­áš. 9 Synové, kteří se na­ro­di­li Che­cro­novi: Je­rachme­el, Ram a Káleb. 10 Ram zplo­dil Ami­na­da­ba, Ami­na­dab zplo­dil jud­ského vůd­ce Na­chšo­na. 11 Na­chšon zplo­dil Sal­mo­na a Sal­mon zplo­dil Boáze. 12 Boáz zplo­dil Obéda a Obéd zplo­dil Jišaje. 13 Jišaj pak zplo­dil svého prvo­ro­zeného Eli­a­ba, druhého Abi­na­da­ba, třetího Ši­meu, 14 čtvr­tého Na­tanae­la, pátého Ra­daje, 15 šestého Oce­ma a sedmého Davi­da. 16 Ti mě­li se­st­ry Ce­ruju a Abigail. Ce­ruja mě­la tři sy­ny: Abišaje, Joá­ba a Asae­le. 17 Abigail po­ro­di­la Ama­su. Amasův otec byl Jeter Iz­mael­ský. 18 Káleb, syn Che­cronův, se svou ženou Azu­bou zplo­dil Je­ri­ot. Toto jsou její synové: Jeter, Šo­bab a Ardon. 19 Když Azu­ba zemře­la, Káleb si vzal Efra­tu a ta mu po­ro­di­la Chura. 20 Chur zplo­dil Uri­ho a Uri zplo­dil Be­cale­e­la. 21 Che­cron si po­tom ve svých še­desá­ti letech vzal dce­ru Machi­ra, otce Gi­leádova. Mi­loval se s ní a ona mu po­ro­di­la Segu­ba. 22 Segub zplo­dil Jaí­ra, to­ho, který měl v gi­leád­ské zemi tři­a­dvacet měst. 23 (Chavot-jair a Kenat s jeho ves­nice­mi jim ale vza­li Gešu­rej­ci a Ara­mej­ci, celkem še­desát měs­teček. ) To vše byli synové Machi­ra, otce Gi­leádova. 24 Po Che­cro­nově smrti se Káleb spo­jil se ženou svého otce Efra­tou, a ta mu po­ro­di­la Aš­chura, otce Te­koy. 25 Synové Che­cro­nova prvo­ro­zeného Je­rachme­e­la by­li: prvo­ro­zený Ram, dále Bu­na, Oren, Ocem, Achiáš 26 a Onam, kterého měl Je­rachme­el se svo­jí druhou manželkou jménem Ata­ra. 27 Synové Je­rachme­e­lova prvo­ro­zeného Rama by­li: Mahac, Ja­min a Eker. 28 Synové Ona­movi by­li: Ša­maj a Ja­da. Ša­majovi synové: Nádab a Abi-šur. 29 Abišu­rova manželka se jmenova­la Abi­ha­jil a po­ro­di­la mu Achba­na a Mo­li­da. 30 Synové Náda­bovi by­li: Se­led a Apa­jim. Se­led však zemřel bez­dětný. 31 Syn Apa­ji­mův: Jiši. Syn Jiši­ho: Šešan. Syn Šešanův: Achlaj. 32 Synové Ša­majova bra­t­ra Ja­dy: Jeter a Jo­na­tan. Jeter zemřel bez­dětný. 33 Synové Jo­na­tanovi: Pe­let a Za­za. To byli po­tom­ci Je­rachme­e­lovi. 34 Šešan neměl sy­ny, ale dce­ry. Měl však egyptského ot­roka jménem Jar­cha 35 a tomu dal Šešan svou dce­ru za ženu. Ta mu pak po­ro­di­la Ataje. 36 Ataj zplo­dil Náta­na a Nátan zplo­dil Za­ba­da. 37 Za­bad zplo­dil Efla­la a Eflal zplo­dil Obéda. 38 Obéd zplo­dil Je­hua a Jehu zplo­dil Aza­ri­áše. 39 Aza­ri­áš zplo­dil Che­le­ce a Che­lec zplo­dil Ela­su. 40 Ela­sa zplo­dil Sismaje a Sismaj zplo­dil Šalu­ma. 41 Šalum zplo­dil Je­ka­miáše a Je­ka­miáš zplo­dil Eliša­mu. 42 Synové Je­rachme­e­lova bra­t­ra Kále­ba: prvo­ro­zený Meša, otec Zifův, a druho­ro­zený Ma­reša, otec Hebro­nu. 43 Synové Hebro­novi: Ko­rach, Tapuach, Rekem a Še­ma. 44 Še­ma zplo­dil Ra­cha­ma, otce Jorko­a­mova, a Rekem zplo­dil Ša­maje. 45 Ša­majovým synem byl Maon, otec Bet-cu­ru. 46 Kále­bova družka Efa po­ro­di­la Chára­na, Mocu a Gaze­za. Cháran zplo­dil Gaze­za. 47 Synové Jahdajovi: Regem, Jo­tam, Gešan, Pe­let, Efa a Šaaf. 48 Kále­bova družka Maaka po­ro­di­la Še­be­ra a Ti­r­chanu. 49 Dále po­ro­di­la Šaafa, otce Mad­ma­ny, a Še­vu, otce Makbe­ny a Gi­be­je, a také Kále­bovu dce­ru Aksu. 50 To byli synové Kálebovi. Synové Efra­ti­na prvo­ro­zeného Chura: Šo­bal, otec Ki­ri­at-jea­ri­mu, 51 Sal­ma, otec Bet­lé­ma, a Cha­ref, otec Bet-ga­de­ru. 52 K synům Šo­ba­la, otce Ki­ri­at-jea­ri­mu, patří Roe, tedy po­lovi­na Mana­chatských, 53 a ki­ri­at-jea­rim­ské rody Ji­t­rej­ců, Pu­tej­ců, Šu­ma­tej­ců a Mišraej­ců, z ni­chž po­cházejí Co­rej­ští a Ešt­ao­lští. 54 Synové Sal­movi jsou: Bet­lémští, Netofští, Atrot-bet-joábští, druhá po­lovi­na Mana­chatských, dále Corští 55 a písařské rody byd­lící v Jábe­cu: Ti­r­hatští, Ši­mhatští a Su­katští. Jsou to Kenij­ci po­cházející z Bet-re­cha­bova otce Chamá­ta.

Bible211. Letopisů2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček