Bible211. Letopisů24

1. Letopisů

Uspořádání kněžské služby1 Áro­novi synové byli uspořádáni do od­dílů. Synové Áro­novi: Nádab, Abi­hu, Ele­azar a Ita­mar. 2 Nádab a Abi­hu ale zemře­li bez­dětní dříve než je­jich otec; kněžství pro­to vy­konáva­li Ele­azar a Ita­mar. 3 Spo­lu se Sádokem ze synů Ele­aza­rových a Achi­me­le­chem ze synů Ita­ma­rových je David roz­dě­lil do od­dílů, aby ko­na­li službu pod­le určeného pořadí. 4 Ukázalo se, že synové Ele­aza­rovi mají více předních mužů než synové Ita­ma­rovi, a tak pod­le poč­tu je­jich ot­cov­ských rodů roz­dě­li­li syny Ele­aza­rovy do šestnácti od­dílů a syny Ita­ma­rovy do os­mi. 5 Roz­dě­li­li je lo­sem, jedno­ho jako druhého, pro­tože synové Ele­aza­rovi i synové Ita­ma­rovi byli hodnostáři sva­tyně, hodnostáři Boží. 6 Levi­tský písař Še­majáš, syn Na­tanae­lův, poří­dil je­jich se­z­nam v přítom­nosti krále, hodnostářů, kněží Sádoka i Achi­me­le­cha, syna Abi­a­ta­rova, a vůd­ců kněžských i levi­tských ot­cov­ských rodů. Jednou vž­dy vy­š­la řa­da na Ele­azarův ot­cov­ský rod a po­tom na Ita­marův. Jedajáš," href="/cz/bible21/1-letopisu/24/7">7 Výsledky losování: první: Joja­rib, druhý: Jedajáš, 8 třetí: Cha­rim, čtvr­tý: Se­o­rim, 9 pátý: Malkiáš, šestý: Mi­ja­min, 10 sedmý: Ha­koc, os­mý: Abiáš, 11 devátý: Ješua, desátý: Še­chaniáš, 12 je­denáctý: Eli­ašib, dvanáctý: Ja­kim, 13 třináctý: Chu­pa, čtrnáctý: Ješe­be­ab, 14 patnáctý: Bilga, šestnáctý: Imer, 15 se­dmnáctý: Che­zir, osmnáctý: Hapicec, 16 de­va­tenáctý: Peta­chiáš, dvacátý: Je­chezkel, 17 jedn­a­dvacátý: Jachin, dva­a­dvacátý: Ga­mul, 18 tři­a­dvacátý: De­lajáš, čtyři­a­dvacátý: Maaziáš. 19 To je pořadí, v němž mě­li vstu­po­vat do Hos­po­di­nova do­mu, aby v něm ko­na­li službu pod­le nařízení svého otce Áro­na, jak mu je vy­dal Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le. Ostatní levité20 K ostatním Levi­ho synům patřili: Ze synů Amra­mových: Šubael. Ze synů Šu­bae­lových: Je­chdeáš. 21 Ze synů Re­cha­biášových: vůd­ce Jišiáš. 22 Ze synů Jisha­rových: Šelomot. Ze synů Še­lo­mo­tových: Ja­chat. 23 Ze synů Hebro­nových: Je­ri­áš, druhý Ama­ri­áš, třetí Ja­chaziel, čtvr­tý Je­ka­me­am. 24 Ze synů Uzie­le: Míka. Ze synů Míky: Ša­mir 25 a Míkův bra­tr Jišiáš. Ze synů Jišiášových: Za­cha­ri­áš. 26 Ze synů Me­ra­ri­ho: Mach­li a Muši. Ze synů Jaaziášových: Beno. 27 Ze synů Me­ra­ri­ho skrze Jaaziáše: Beno, Šo­ham, Za­kur a Ib­ri. 28 Ze synů Mach­li­ho: Ele­azar, který neměl sy­ny. 29 Ze synů Kíše: Je­rachme­el, syn Kíšův. 30 Ze synů Muši­ho: Mach­li, Eder, Jerimot. To jsou levi­tští synové pod­le svých ot­cov­ských rodů. 31 Také oni losova­li, stejně jako je­jich příbuzní, synové Áro­novi, v přítom­nosti krále Davi­da ja­kož i Sádoka a Achi­me­le­cha a vůd­ců kněžských i levi­tských ot­cov­ských rodů. S rody starších bra­trů bylo na­kládáno stejně jako s rody mladších.

Bible211. Letopisů24

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček