Bible211. Letopisů20

1. Letopisů

Další porážky Amonců a Filištínů1 Na jaře, když králové vy­rážejí do bo­je, vedl Joáb válečnou výpravu. Vy­plenil zemi Amon­ců, při­táhl k Rabě a ob­le­hl ji. David za­tím zůstal v Je­ruzalémě. Joáb Rabu do­byl a zbořil ji. 2 David pak sňal ko­ru­nu z Mo­lo­chovy hlavy a ukázalo se, že váži­la talent zla­ta. Mě­la na sobě drahokam, který pak David nosíval na hlavě. Vy­ve­zl z měs­ta také ve­liké množství kořisti. 3 Jeho obyva­te­le od­ve­dl a dal k pi­le, k že­lez­ným dlátům a se­kyrám. Tak David naložil se vše­mi měs­ty Amon­ců. Po­tom se David se vším voj­s­kem vrá­til do Je­ruzalé­ma. 4 Pozdě­ji vy­puk­la v Ge­ze­ru válka s Fi­liští­ny. Teh­dy Si­be­chaj Chušatský za­bil Sipaje, po­tomka Refaj­ců, a tak se podro­bi­li. 5 El­chanan, syn Jaírův, v jiné bitvě s Fi­liští­ny za­bil Lachmi­ho, bra­t­ra Go­liáše Gatského. Jeho kopí mělo nása­du jako tkal­cov­ské vra­ti­dlo. 6 K další bitvě došlo v Ga­tu, kde byl je­den obr, který měl po šesti prs­tech, celkem dvacet čtyři. I on byl po­to­mek Refaj­ců. 7 Urážel Iz­rael, ale Jo­na­tan, syn Davi­dova bra­t­ra Ši­mey, ho za­bil. 8 Tak tito po­tom­ci gatských Refaj­ců pad­li ru­kou Davi­da a jeho služebníků.

Bible211. Letopisů20

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček