RoháčekObediáš1

Obediáš

Videnie o záhube Edoma pre pýchu.1 Videnie Obadiášovo: Tak­to hovorí Pán Hos­podin o Edomovi: Počuli sme po­vesť od Hos­podina, a po­sol je po­slaný medzi národy, k­torý hovorí: Vstaňte, a nože vstaňme proti nemu do boja! 2 Hľa, učinil som ťa malým medzi národami; opov­ržený si veľmi. 3 Pýcha tvoj­ho srd­ca ťa oklamala, oj, ty, ktorý bývaš v skal­ných roz­sad­linách, vo svojom vy­sokom byd­lis­ku, ktorý hovoríš vo svojom srd­ci: Kto ma strh­ne na zem?! 4 Keby si si spravil vy­soko jako orol, a keby si položil svoje hniez­do medzi hviez­dami, aj odtiaľ ťa strh­nem, hovorí Hos­podin. 5 Keby prišli zlodeji na teba, keby lupiči vnoci - Oj, aký si zničený! -, či ne­na­krad­nú iba toľko, čo im je dosť? Keby prišli po­berači hrozien na teba, či by nezanechali paber­kov? 6 Oj, aké sú pre­kutané veci Ezavove, pre­hľadané jeho po­klady! 7 Až k po­medziu ťa vy­prevadia všet­ci tí mužovia, s ktorými máš sm­luvu; po­vedú ťa, zmoc­nia sa ťa mužovia, s ktorými máš po­koj! , k­torí jedia tvoj chlieb, na­stavia ti pas­cu! Nebude proti tomu roz­umu. 8 Či nebude toho dňa tak, hovorí Hos­podin, že vy­hubím múd­rych z Edoma a roz­um­nosť s vr­chu Ezavov­ho? 9 A tvoji udat­ní sa budú desiť, Témane, aby bol vy­ťatý človek s vr­chu Ezavov­ho pre vraždu. Pre ukrutnosť, páchanú na Jakobovi.10 Pre ukrut­nosť, k­torú si páchal na svojom bratovi Jakobovi, po­kryje ťa han­ba, a budeš vy­ťatý na večnosť. 11 Toho dňa, ktorého si stál na­proti, toho dňa, ktorého cudzin­ci zajímali jeho voj­sko, a keď cudzozemci vošli do jeho brán a o Jeruzalem hádzali los, aj ty si bol ako jeden z nich. 12 A p­reto sa nedívaj na deň svoj­ho brata, na deň jeho nešťas­tia ani sa neraduj nad syn­mi Júdovými v deň ich za­hynutia ani nerozt­váraj naširoko svojich úst v deň úz­kos­ti. 13 Ne­voj­di do brány môj­ho ľudu v deň ich zkazy; nedívaj sa i ty na jeho zlé v deň jeho zkazy; ani ne­vys­tri s­vojej ruky na jeho imanie v deň jeho zkazy. 14 Ani ne­stoj na roz­ces­tí, aby si vy­ťal tých, ktorí by z neho unik­li, ani ne­vydaj nep­riateľovi jeho po­zos­tat­kov v deň úz­kos­ti. Súd nad národami. Jakob bude vládnuť ich vlastníctvom i vrchom Ezavovým.15 Lebo je blízko deň Hos­podinov, k­torý prij­de na všet­ky tie národy. Jako si robil, tak sa urobí aj tebe; tvoja od­plata sa na­vráti na tvoju hlavu. 16 Lebo jako ste pili na vr­chu mojej svätos­ti, tak budú piť všet­ky tie národy ustavične, a tedy budú piť a budú hl­tať a budú, jako keby ich nebolo bývalo. 17 Ale na vr­chu Si­one bude unik­lé, a ­vrch Sion bude svätým, a dom Jakobov bude dedične vlád­nuť svojimi vlast­níc­tvami. 18 A dom Jakobov bude ohňom a dom Jozefov plameňom, a dom Ezavov bude slamou, a roz­pália sa na neho a strávia ho, ani nebude toho, kto by po­zos­tal domu Ezavov­mu, lebo Hos­podin hovoril. 19 Tí na juhu budú dedične vlád­nuť vr­chom Ezavovým a tí na rovine Filištín­mi a budú dedične vlád­nuť poľom Ef­rai­movým a poľom Samárie a Ben­jamin Gileádom. 20 A zajatí toho voj­ska synov Iz­raelových budú vlád­nuť tým, čo bolo majet­kom Kananejov až po Sarep­tu, a zajatí Jeruzalema, ktorí v Sefarade, budú dedične vlád­nuť mes­tami na juhu. 21 A tak vyjdú zá­chran­covia na vrch Si­on, aby súdili vrch Ezavov, a kráľov­stvo bude Hos­podinovo.

RoháčekObediáš1