RoháčekObediáš1,11

Obediáš 1:11

Toho dňa, ktorého si stál na­proti, toho dňa, ktorého cudzin­ci zajímali jeho voj­sko, a keď cudzozemci vošli do jeho brán a o Jeruzalem hádzali los, aj ty si bol ako jeden z nich.


Verš v kontexte

10 Pre ukrut­nosť, k­torú si páchal na svojom bratovi Jakobovi, po­kryje ťa han­ba, a budeš vy­ťatý na večnosť. 11 Toho dňa, ktorého si stál na­proti, toho dňa, ktorého cudzin­ci zajímali jeho voj­sko, a keď cudzozemci vošli do jeho brán a o Jeruzalem hádzali los, aj ty si bol ako jeden z nich. 12 A p­reto sa nedívaj na deň svoj­ho brata, na deň jeho nešťas­tia ani sa neraduj nad syn­mi Júdovými v deň ich za­hynutia ani nerozt­váraj naširoko svojich úst v deň úz­kos­ti.

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Toho dňa, ktorého si stál na­proti, toho dňa, ktorého cudzin­ci zajímali jeho voj­sko, a keď cudzozemci vošli do jeho brán a o Jeruzalem hádzali los, aj ty si bol ako jeden z nich.

Evanjelický

11 V deň, keď si sa po­stavil proti ne­mu, v deň, keď cudzin­ci zajímali jeho voj­sko a cudzozem­ci vošli mu do brán a o Jeruzalem losovali, aj ty si bol jed­ným z nich.

Ekumenický

11 V deň, keď si sa po­stavil proti ne­mu, v deň, keď cudzin­ci zajímali jeho voj­sko, cudzozem­ci vošli mu do brán a o Jeruzalem losovali, aj ty si bol jed­ným z nich.

Bible21

11 V ten den ses stranou po­stavil – v den, kdy jeho voj­sko za­ja­li cizinci, kdy do jeho bran veš­li barbaři, kdy o Je­ruzalém lo­sem háze­li – ­teh­dys byl jako je­den z nich!