RoháčekJonáš1

Jonáš

Hospodin posiela Jonáša do mesta Ninive, ale on uteká pred Bohom. Búrka pre neho na mori.1 A stalo sa slovo Hos­podinovo k Jonášovi, synovi Amit­tai­ho, po­vediac: 2 Vstaň, idi do Ninive, toho veľkého mes­ta, a volaj proti ne­mu, lebo ich zloba vy­stúpila hore pred moju tvár. 3 Ale Jonáš vstal, aby utiekol do Taršíša zp­red tvári Hos­podinovej a prij­dúc dolu do Jop­py našiel loď, ktorá išla do Taršíša, dal, čo bola jej mzda, a sišiel do nej, aby sa od­plavil s nimi do Taršíša zp­red tvári Hos­podinovej. 4 Ale Hos­podin vr­hol veľký vietor na more, a po­vs­tala veľká búr­ka na mori, takže sa domnievali, že sa loď roz­bije. 5 Vtedy sa báli mor­nári, a kričali každý ku svoj­mu bohu, a vy­hadzovali nádoby, ktoré boly v lodi, do mora, aby si poľahčili. Ale Jonáš bol sišiel dolu na odľah­lé mies­to lode, ľahol si a za­spal tvrdo. 6 A pri­stúpil k nemu veliteľ lode a po­vedal mu: Čo sa ti robí, ospalče? Vstaň, volaj ku svoj­mu Bohu! Snáď si ten Bôh po­mys­lí na nás a nezahynieme. Plavci losujú a hodia Jonáša do mora.7 Potom povedali druh druhovi: Poďte, a hoďme losy, aby sme zvedeli, pre koho p­rišlo na nás toto zlé. A tak hádzali losy, a los padol na Jonáša. 8 Vtedy mu po­vedali: Nože nám oznám, prosíme, pre koho p­rišlo na nás toto zlé? Čo je tvoje za­mest­nanie a od­kiaľ ideš? Čo je tvoja zem, a z ktorého národa si ty? 9 A riekol im: Ja som Hebrej a bojím sa Hos­podina, Boha nebies, ktorý učinil more i suchú zem. 10 Vtedy sa náram­ne báli mužovia a po­vedali mu: Čo si to urobil? ! Pre­tože sa boli mužovia do­zvedeli, že uteká zp­red tvári Hos­podinovej, lebo im to oznámil. 11 A po­vedali mu: Čo ti máme urobiť, aby sa nám upokojilo more? Lebo more sa búrilo viac a viac. 12 A on im riekol: Vez­mite ma a hoďte ma do mora, a more sa upokojí pred vami; lebo ja viem; že pre mňa je táto veľká búr­ka proti vám. 13 A mužovia ve­slovali všet­kými silami, aby sa dostali zpät na sušinu, ale ne­moh­li, lebo more sa vše viac a viac búrilo proti nim. 14 Pre­to volali k Hos­podinovi a vraveli: Prosíme, Hos­podine, prosíme, nedaj, aby sme za­hynuli za dušu tohoto človeka, a nedávaj na nás ne­vin­nej kr­vi, lebo ty, Hos­podine, činíš tak, ako sa ti ľúbi. 15 Po­tom vzali Jonáša a hodili ho do mora, a more pre­stalo zúriť. 16 A mužovia sa báli Hos­podina veľkou bázňou a obetovali Hos­podinovi bit­nú obeť a sľubovali sľuby.

RoháčekJonáš1