RoháčekObediáš1,16

Obediáš 1:16

Lebo jako ste pili na vr­chu mojej svätos­ti, tak budú piť všet­ky tie národy ustavične, a tedy budú piť a budú hl­tať a budú, jako keby ich nebolo bývalo.


Verš v kontexte

15 Lebo je blízko deň Hos­podinov, k­torý prij­de na všet­ky tie národy. Jako si robil, tak sa urobí aj tebe; tvoja od­plata sa na­vráti na tvoju hlavu. 16 Lebo jako ste pili na vr­chu mojej svätos­ti, tak budú piť všet­ky tie národy ustavične, a tedy budú piť a budú hl­tať a budú, jako keby ich nebolo bývalo. 17 Ale na vr­chu Si­one bude unik­lé, a ­vrch Sion bude svätým, a dom Jakobov bude dedične vlád­nuť svojimi vlast­níc­tvami.

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Lebo jako ste pili na vr­chu mojej svätos­ti, tak budú piť všet­ky tie národy ustavične, a tedy budú piť a budú hl­tať a budú, jako keby ich nebolo bývalo.

Evanjelický

16 Lebo ako ste pili na mojom svätom vr­chu, tak budú piť ustavične všet­ky národy; piť budú a hl­tať; a budú, akoby ich ni­kdy nebolo bývalo.

Ekumenický

16 Lebo ako ste pili na mojom svätom vr­chu, tak budú piť ustavične všet­ky národy; piť budú a hl­tať; a budú, akoby ich ni­kdy nebolo bývalo.

Bible21

16 Jako jste pili na mé svaté hoře, tak bu­dou věčně pít všech­ny národy. Budou pít a pít až k zalknutí, až zmizí, jako by ne­byly.