RoháčekObediáš1,17

Obediáš 1:17

Ale na vr­chu Si­one bude unik­lé, a ­vrch Sion bude svätým, a dom Jakobov bude dedične vlád­nuť svojimi vlast­níc­tvami.


Verš v kontexte

16 Lebo jako ste pili na vr­chu mojej svätos­ti, tak budú piť všet­ky tie národy ustavične, a tedy budú piť a budú hl­tať a budú, jako keby ich nebolo bývalo. 17 Ale na vr­chu Si­one bude unik­lé, a ­vrch Sion bude svätým, a dom Jakobov bude dedične vlád­nuť svojimi vlast­níc­tvami. 18 A dom Jakobov bude ohňom a dom Jozefov plameňom, a dom Ezavov bude slamou, a roz­pália sa na neho a strávia ho, ani nebude toho, kto by po­zos­tal domu Ezavov­mu, lebo Hos­podin hovoril.

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Ale na vr­chu Si­one bude unik­lé, a ­vrch Sion bude svätým, a dom Jakobov bude dedične vlád­nuť svojimi vlast­níc­tvami.

Evanjelický

17 Ale na vr­chu Sion bude zá­chrana a bude po­svät­ným mies­tom; dom Jákobov sa zmoc­ní svojich majet­kov.

Ekumenický

17 Na vr­chu Sion však bude zá­chrana a bude po­svät­ným mies­tom; dom Jákobov sa zmoc­ní svojich majet­kov.

Bible21

17 Na hoře Sion však bude záchranaa ta hora bude svatá. Dům Jákobův pak získá zpětsvůj dě­dičný majetek.