EkumenickýTítovi2

Títovi

Zdravá náuka1 Ty však hovor, čo je v súlade so zdravou náukou. 2 Starší muži nech sú triez­vi, úc­tyhod­ní, uvážliví, zdraví vo viere, lás­ke, vy­trvalos­ti. 3 Takis­to staršie ženy nech sa správajú, ako sa pat­rí na svätých, nech ne­ohovárajú, nech nie sú zo­tročené mnohým vínom, nech učia to, čo je dob­ré, 4 aby vied­li mladšie ženy k rozumnosti, aby milovali svojich mužov a deti, 5 aby boli uvážlivé, čis­té, aby sa starali o domácnosť, aby boli dob­ré, pod­dané vlast­ným mužom, aby Božie slovo nebolo vy­stavené rúhaniu. 6 Takis­to na­pomínaj mladších mužov, aby boli roz­um­ní 7 vo všet­kom. Ty sám buď vzorom dob­rých skut­kov. Tvoja náuka nech je ne­skazená, čest­ná, 8 nech sú to zdravé a ne­pochyb­né slová, aby sa protiv­ník za­han­bil, keď nebude môcť o nás po­vedať nič zlé. 9 Ot­roci nech sú vo všet­kom pod­daní svojim pánom, nech sú ochot­ní, nech ne­od­vrávajú, 10 nech nič ne­spreneveria, na­opak, nech pre­ukazujú vše­stran­nú a ú­pl­nú ver­nosť, aby v každom ohľade boli z každej strán­ky oz­dobou učenia o našom Spasiteľovi, Bohu. 11 Zjavila sa totiž Božia milosť prinášajúca spásu všet­kým ľuďom, 12 ktorá nás vy­chováva, aby sme sa zriek­li bez­božnos­ti a svet­ských žiados­tí a žili v týchto časoch roz­vážne, spravod­livo a nábožne, 13 a očakávali blažené spl­nenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Kris­ta. 14 On vy­dal za nás seba samého, aby nás vy­kúpil z každej ne­právos­ti a aby si očis­til svoj vy­volený ľud, ktorý sa hor­livo usiluje o dobré skut­ky. 15 Toto hovor, tak­to na­pomínaj a kar­haj so všet­kou naliehavosťou. Nech tebou ni­kto ne­pohŕda.

EkumenickýTítovi2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček