EkumenickýTítovi3

Títovi

Vytrvalosť v dobrých skutkoch1 Pri­pomínaj im, aby sa s poslušnosťou pod­robovali vladárom a vr­ch­nos­tiam, aby boli ochot­ní na každé dob­ré dielo, 2 aby ni­koho ne­ohovárali, aby neboli svár­liví, ale priateľs­kí, a aby boli mier­ni k všetkým ľuďom. 3 Veď aj my sme boli kedysi nerozum­ní a ne­pos­lušní, blúdili sme, boli sme ot­rok­mi všelijakých vášní a roz­koší, žili sme v zlobe a závis­ti, opo­vr­hnutiahod­ní, nenávideli sme jed­ni druhých. 4 Ale keď sa zjavila dob­rotivosť nášho Spasiteľa, Boha, a jeho lás­ka k ľuďom, 5 za­chránil nás nie pre skut­ky spravod­livos­ti, ktoré sme urobili my, ale podľa svoj­ho milo­sr­den­stva, kúpeľom znovuz­rodenia a ob­novy v Duchu Svätom, 6 ktorého na nás šted­ro vy­lial skr­ze Ježiša Kris­ta, nášho Spasiteľa, 7 aby sme sa ospravedl­není jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje večného života. 8 Táto reč je spoľah­livá a chcem, aby si to všet­ko ne­och­vej­ne učil tak, aby tí, čo uverili v Boha, usilovali sa vy­nikať v dobrých skut­koch. Toto je dob­ré a pre ľudí užitočné. 9 Vy­hýbaj sa však hlúpym sporom a rodok­meňom, svárom a hád­kam o zákone; sú totiž ne­užitočné a már­ne. 10 Bludárovi sa po jed­nom-dvoch na­pomenutiach vy­hýbaj, 11 veď vieš, že taký človek je na blud­nej ces­te; hreší a sám sa od­sudzuje. Osobné príkazy a pozdravy12 Keď pošlem k tebe Ar­temasa alebo Tychika, poponáhľaj sa prísť ku mne do Ni­kopolisu, lebo som sa roz­hodol, že tam pre­zimujem. 13 Zénasa, znal­ca zákona, a Apol­la starost­livo vy­chys­taj na ces­tu, aby im nič nechýbalo. 14 Nech sa aj naši na­učia vy­nikať v dobrých skut­koch tam, kde je naliehavá po­treba, aby nezos­tali bez ovocia. 15 Po­zdravujú ťa všet­ci, ktorí sú so mnou. Po­zdrav tých, čo nás milujú vo viere. Milosť nech je s vami všet­kými.

EkumenickýTítovi3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček