EkumenickýTítovi1

Títovi

Pozdrav1 Pavol, služob­ník Boha a apoštol Ježiša Kris­ta, pre vieru Božích vy­volených a pre po­znanie prav­dy, ktorá je v súlade s nábožnosťou, 2 v nádeji na večný život, ktorý pri­sľúbil prav­divý Boh pred večnými vek­mi. 3 V určenom čase však zjavil svoje slovo v ohlasovaní, ktoré mi bolo zverené v súlade s príkazom nášho Spasiteľa, Boha. 4 Títovi, svoj­mu pravému dieťaťu v spoločnej viere: Milosť a po­koj od Boha Otca a Ježiša Kris­ta, nášho Spasiteľa. Títova činnosť na Kréte5 Pre­to som ťa nechal na Kréte, aby si dal do poriad­ku, čo ešte treba, a aby si v mestách ustanovil starších, ako som ti pri­kázal: 6 má to byť bez­úhon­ný muž, jed­nej ženy, má mať veriace deti, ktoré nie sú ob­viňované z neporiadneho života a ne­pos­lušnos­ti. 7 Veď bis­kup ako Boží správ­ca musí byť bez­úhon­ný, nie samoľúby, nie hnev­livý, nie pijan, nie bit­kár, ne­smie túžiť po nečest­nom zis­ku, 8 musí byť po­hos­tin­ný, musí milovať dob­ro, musí byť uvážlivý, spravod­livý, po­božný, zdržan­livý. 9 Musí sa pri­dŕžať pravého slova podľa učenia, má byť schop­ný po­vzbudzovať v zdravom učení i usvedčovať od­por­cov. 10 Je totiž mnoho ne­pos­lušných, táravých a zvod­cov, naj­mä medzi ob­rezanými. 11 Tých treba umlčať, veď roz­vracajú celé domác­nos­ti, keď pre nečest­ný zisk učia, čo sa ne­smie. 12 Ich vlast­ný prorok, jeden spomedzi nich, po­vedal: Kréťania sú ustaviční klamári, zlé zvieratá, lenivé bruchá. 13 Toto svedec­tvo je prav­divé. Pre­to ich prís­ne kar­haj, aby ozdraveli vo viere. 14 Nech sa ne­pridŕžajú židov­ských bájí a pri­kázaní ľudí, ktorí sa od­vrátili od prav­dy. 15 Čis­tým je všet­ko čis­té. Ale poškvr­neným a ne­veriacim nič nie je čis­té, na­opak, poškvr­nený je aj ich roz­um, aj svedomie. 16 Tvr­dia, že po­znajú Boha, ale skut­kami to popierajú. Sú od­por­ní a ne­pos­lušní a nie sú súci na nijaký dob­rý skutok.

EkumenickýTítovi1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček