EkumenickýTítovi1,16

Títovi 1:16

Tvr­dia, že po­znajú Boha, ale skut­kami to popierajú. Sú od­por­ní a ne­pos­lušní a nie sú súci na nijaký dob­rý skutok.


Verš v kontexte

14 Nech sa ne­pridŕžajú židov­ských bájí a pri­kázaní ľudí, ktorí sa od­vrátili od prav­dy. 15 Čis­tým je všet­ko čis­té. Ale poškvr­neným a ne­veriacim nič nie je čis­té, na­opak, poškvr­nený je aj ich roz­um, aj svedomie. 16 Tvr­dia, že po­znajú Boha, ale skut­kami to popierajú. Sú od­por­ní a ne­pos­lušní a nie sú súci na nijaký dob­rý skutok.

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Vy­znávajú, že znajú Boha, a skut­kami ho zapierajú ohav­ní súc a ne­pos­lušní, k ni­ktorému dob­rému skut­ku nedokázaní.

Evanjelický

16 Hovoria, že po­znajú Boha, ale skut­kami (Ho) za­pierajú. Sú ohav­ní a ne­pos­lušní a ničoho dob­rého nie sú schop­ní.

Ekumenický

16 Tvr­dia, že po­znajú Boha, ale skut­kami to popierajú. Sú od­por­ní a ne­pos­lušní a nie sú súci na nijaký dob­rý skutok.

Bible21

16 Pro­hlašují, že znají Bo­ha, ale svý­mi skutky to po­pírají. Jsou ne­s­ne­si­telní, ne­po­volní a ne­připra­vení ko­nat jakéko­li dob­ro.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček