Bible21Jakub5

Jakub

1 A teď vy, bo­háči – plač­te a naříkej­te nad bída­mi, jež vás če­kají. 2 Vaše bo­hatství je shni­lé, ša­ty vám sežra­li mo­li, 3 vaše zla­to a stříbro zrezivělo. Ta rez bude svědčit pro­ti vám a stráví vaše tě­la jako oheň. Na­hro­ma­di­li jste si poklad pro po­slední dny! 4 Slyší­te? To křičí mz­da, kte­rou jste ode­pře­li dělníkům, kteří dře­li na vašich po­lích! Vo­lání žen­ců došlo slu­chu Hos­po­di­na zástupů! 5 Ži­li jste na zemi v rozkoši a v požit­cích; vy­kr­mi­li jste se ke dni porážky! 6 Od­sou­di­li jste a za­vraž­di­li sprave­dlivého; on se ne­bránil. Soudce přichází7 Bratři, buď­te trpě­liví až do Pánova přícho­du. Ví­te, jak rolník očekává draho­cennou úro­du země – trpě­livě na ni čeká, dokud ne­při­jde raný i pozdní déšť. 8 I vy tedy buď­te trpě­liví a pevní. Pánův příchod je blízko. 9 Ne­stěžuj­te si, bratři, je­den na druhého, abys­te ne­by­li od­sou­zeni. Hle, Soud­ce už sto­jí ve dveřích! 10 Za příklad odolnosti a trpě­livosti si, bratři, vez­mě­te pro­roky, kteří mlu­vi­li v Hos­po­di­nově jménu. 11 Ví­te, že říká­me: „Blaze těm, kteří vytrvali.“ Slyše­li jste o Jo­bově vy­trva­losti a vi­dě­li jste, co pro něj na­ko­nec Pán připravil, vž­dyť „Hos­po­din je ne­smírně mi­lo­srdný a soucitný.“ 12 Pře­devším však, bratři mo­ji, ne­přísahej­te – ani při ne­bi, ani při ze­mi, ani žádnou ji­nou přísahou – ale ať vaše „Ano“ zna­mená ano a „Ne“ ne, abys­te ne­by­li od­sou­zeni. Modlitba dokáže mnoho13 Má někdo z vás trápení? Ať se mod­lí. Je někdo šťastný? Ať zpívá chvály. 14 Je někdo z vás ne­mo­cný? Ať za­vo­lá starší sbo­ru a ti ať se za něj mod­lí a mažou ho ole­jem v Pánově jménu. 15 Mod­lit­ba ví­ry uz­draví ne­mo­cného, Pán ho pozdvih­ne, a pokud spá­chal nějaké hří­chy, bude mu odpuštěno. 16 Vy­znávej­te si navzájem své hří­chy a mod­lete se jedni za druhé, abys­te byli uz­dra­veni. Vrou­cí mod­lit­ba sprave­dlivého dokáže mno­ho. 17 Eliáš byl člověk jako my, a když se hor­livě mod­lil, aby ne­prše­lo, na zemi ne­za­prše­lo tři a půl roku. 18 Když se pak mod­lil znovu, nebe vy­dalo déšť a země úro­du. 19 Bratři mo­ji, může se stát, že někdo z vás zbloudí od prav­dy a někdo ho ob­rátí zpět. 20 Věz­te, že ten, kdo od­vrátí hříšníka od jeho bludné ces­ty, za­chrání jeho duši před smr­tí a přikryje množství hříchů.

Bible21Jakub5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček