Bible211. Petr1

1. Petr

1 Petr, apoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům roz­ptýleným v Pon­tu, Galacii, Kappa­dokii, Asii a Bi­ty­nii, 2 vy­vo­leným pro­zřetelností Boha Otce skrze po­svěcení Du­cha k po­s­lušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj. Živá naděje3 Požeh­nán buď Bůh a Otec naše­ho Pá­na Ježíše Krista, který nám ve svém ve­likém mi­lo­sr­den­ství da­roval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrt­vých. Po­vo­lal nás k živé na­dě­ji, 4 k ne­po­mí­jivé­mu, ne­po­sk­vrněné­mu a ne­vadnou­cí­mu dě­dictví, které vás čeká v ne­bi, 5 za­tím­co vás Boží moc skrze ví­ru opatruje ke spáse, která se zjeví na kon­ci ča­su. 6 Pro­to se ra­duj­te, i kdybys­te teď mu­se­li na­krátko snášet různé zkoušky. 7 I po­mí­jivé zla­to se pře­ce zkouší ohněm – vaše ví­ra je ale mno­hem vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zje­vení Ježíše Krista. 8 Nikdy jste ho ne­vi­dě­li, a pře­ce ho mi­lu­jete. Ani teď ho ještě ne­vi­dí­te, a pře­ce v něj věří­te. Ra­duj­te se tedy ne­výs­lovnou, velko­lepou ra­dostí, 9 pro­tože do­sahujete cíle své ví­ry – spásy duší. 10 Tuto spásu se peč­livě a pilně snaži­li vy­stih­nout pro­ro­ci, když pro­ro­kova­li o mi­losti připra­vené pro vás. 11 Pí­di­li se po tom, na koho a na kdy jim ukazoval Kri­stův Duch, který byl v nich a před­po­vídal Mesiášovo utrpení a následnou slávu. 12 Bylo jim zje­veno, že ne sobě, ale vám tím zpro­střed­kují po­sel­ství, které vám teď při­nes­li ti, kdo vám káza­li evange­li­um v Du­chu svatém se­s­laném z ne­be. Tyto věci by rá­di za­hléd­li sami an­dělé! Poslouchejte Boha13 S od­hod­lanou mys­lí a ve vší stříz­livosti se pro­to spo­leh­ně­te na mi­lost, kte­rou vám při­ne­se zje­vení Ježíše Krista. 14 Po­s­lou­chej­te Boha jako jeho dě­ti; ne­pod­dávej­te se choutkám, které vás ovládaly v době vaší ne­vědo­mosti. 15 Ten, který vás po­vo­lal, je svatý – právě tak buď­te svatí v ce­lém svém živo­tě i vy. 16 Je pře­ce psáno: „Buď­te svatí, ne­boť já jsem svatý.“ 17 Bůh niko­mu ne­straní, ale každého soudí pod­le jeho skutků. Jest­liže jej na­zývá­te svým Ot­cem, hleď­te, abys­te svůj dočasný po­byt zde pro­ži­li v po­svátné úctě. 18 Ví­te pře­ce, čím jste byli vy­kou­peni ze svého marného životního způso­bu, zděděného po před­cích – ne­bylo to po­mí­jivý­mi věc­mi, stříbrem ani zla­tem, 19 ale vzácnou krví Kri­stovou! Ten byl jako beránek bez vady a po­skvr­ny 20 pře­dem vy­brán už před stvořením svě­ta, ale teď na kon­ci časů byl zje­ven kvů­li vám. 21 Díky ně­mu věří­te v Bo­ha, který ho vzkřísil z mrt­vých a oslavil jej, aby tak vaše ví­ra a na­děje směřova­la k Bo­hu. Živé slovo22 Když jste po­s­lušností prav­dě očisti­li své duše k ne­před­stírané bra­tr­ské lás­ce, mi­lu­j­te vrou­cně jedni druhé z čis­tého srd­ce. 23 Nejste pře­ce znovuzro­zeni z po­mí­jivého se­mene, ale z ne­po­mí­jivého, skrze živé a trvalé Boží slovo. 24 Vždyť: „Každý člověk je jako tráva, všechna jeho sláva jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, 25 slovo Hos­po­di­novo však věky přetrvá.“ A to slovo je evange­li­um, které vám bylo zvěstováno.

Bible211. Petr1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček