Bible21Ezdráš2

Ezdráš

První navrátilci1 Toto jsou krajané, kteří se vrá­ti­li ze za­jetí v Babylo­nu, kam byli jako vy­hnan­ci za­vlečeni babylon­ským králem Nabukadne­za­rem. Vrá­ti­li se do­mů do Je­ruzalé­ma a do ostatních měst v Jud­s­ku 2 pod ve­dením Ze­ru­bábe­la, Jošuy, Ne­he­miáše, Se­rajáše, Re­e­lajáše, Mor­de­chaje, Bi­lša­na, Mispa­ra, Bigvaje, Re­chu­ma a Baany. Toto je sou­pis iz­rael­ského li­du: 3 synové Pa­rošovi 2 172 4 synové Šefa­tiášovi 372 5 synové Arachovi 775 6 synové Pa­chat-moá­bovi, to­tiž Ješuovi a Joá­bovi, 2 812 7 synové Ela­movi 1 254 8 synové Za­tuovi 945 9 synové Za­kajovi 760 10 synové Bani­ho 642 11 synové Be­bajovi 623 12 synové Azga­dovi 1 222 13 synové Ado­nika­movi 666 14 synové Bigvajovi 2 056 15 synové Adi­novi 454 16 synové Ate­rovi, to­tiž Chizkiášovi, 98 17 synové Be­cajovi 323 18 synové Jo­rovi 112 19 synové Chašumovi 223 20 synové Gi­ba­rovi 95 21 obyva­te­lé Bet­lé­ma 123 22 muži z Netofu 56 23 muži z Ana­to­tu 128 24 obyva­te­lé Az­mavetu 42 25 obyva­te­lé Ki­ri­at-jea­ri­mu, Kefi­ry a Be­e­ro­tu 743 26 obyva­te­lé Rámy a Geby 621 27 muži z Mi­chma­su 122 28 muži z Bet-elu a Aje 223 29 obyva­te­lé Ne­bó 52 30 obyva­te­lé Mag­biše 156 31 obyva­te­lé jiného Ela­mu 1 254 32 obyva­te­lé Cha­ri­mu 320 33 obyva­te­lé Lo­du, Cha­di­du a Onu 725 34 obyva­te­lé Je­ri­cha 345 35 obyva­te­lé Senay 3 630. 36 Kněží: synové Jedajášovi z domu Ješuova 973 37 synové Ime­rovi 1 052 38 synové Paš­chu­rovi 1 247 39 synové Cha­ri­movi 1 017. 40 Levité: synové Ješuovi, to­tiž Kad­mie­lovi, ze synů Hodaviášových 74 41 zpěváci, synové Asafovi 128 139." href="/cz/bible21/ezdras/2/42">42 strážní, synové Šalumovi, Ate­rovi, Tal­mo­novi, Aku­bovi, Cha­ti­tovi a Šo­bajovi, celkem 139. 43 Chrá­moví sluhové: synové Ci­chovi, synové Cha­sufovi, synové Tabao­tovi, 44 synové Ke­rosovi, synové Si­ahovi, synové Pa­do­novi, 45 synové Le­banovi, synové Cha­ga­bovi, synové Aku­bovi, 46 synové Cha­ga­bovi, synové Šal­majovi, synové Chananovi, 47 synové Gi­de­lovi, synové Ga­cha­rovi, synové Re­ajášovi, 48 synové Re­ci­novi, synové Ne­kodovi, synové Gaza­movi, 49 synové Uzovi, synové Pa­se­achovi, synové Besajovi, 50 synové Asnovi, synové Me­u­ni­tů, synové Nefu­si­tů, 51 synové Bakbu­kovi, synové Cha­kufovi, synové Char­chu­rovi, 52 synové Baclutovi, synové Me­chi­dovi, synové Charšovi, 53 synové Barkosovi, synové Sise­rovi, synové Ta­machovi, 54 synové Ne­ci­achovi, synové Cha­tifovi. 55 Synové Šalo­mou­nových služebníků: synové So­tajovi, synové Sofe­retovi, synové Pe­ru­dovi, 56 synové Jae­lovi, synové Darko­novi, synové Gi­de­lovi, 57 synové Šefa­tiášovi, synové Cha­ti­lovi, synové Po­che­reta Ce­ba­jim­ského, synové Ami­ho. 58 Chrá­mových sluhů a synů Šalo­mou­nových služebníků celkem 392. 59 Další přiš­li z Tel-me­la­chu, z Tel-charši, z Ke­ru­bu, Adanu a Ime­ru, ale ne­moh­li pro­kázat, že jsou ro­dem a půvo­dem z Iz­rae­le: 60 Synové De­lajášovi, To­biášovi a Ne­kodovi: 652. 61 Z kněží to byli: synové Cho­bajáše, Koce a Barzi­laje (který se oženil s jednou z dcer Barzi­laje Gi­leád­ského a při­jal jeho jméno). 62 Snaži­li se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z kněžství od­svěceni. 63 Gu­vernér jim pro­to za­kázal jíst ze sva­tosvatých věcí, dokud se kněz ne­po­staví k urim a tu­mim. 64 Ce­lé shro­máždění do­hro­ma­dy čítalo 42 360 osob. 65 Bylo s nimi také 7 337 ot­roků a ot­rokyň a 200 zpěváků a zpěvaček. 66 Mě­li 736 koní, 245 mezků, 67 435 vel­bloudů a 6 720 os­lů. 68 Když do­razi­li k Hos­po­di­novu domu v Je­ruzalémě, něk­teří před­stavi­te­lé ot­cov­ských rodů věnova­li dob­rovolné dary pro obnovu Božího chrá­mu na jeho původním místě. 69 Do sbírky na toto dílo dali pod­le svých možností 61 000 dra­chem zla­ta, 5 000 hři­ven stříb­ra a 100 kněžských suknic. 70 Kněží, levi­té, něk­teří z li­du, zpěváci, strážní a chrá­moví sluhové se usa­di­li ve svých měs­tech a ostatní z Iz­rae­le zase ve svých měs­tech.

Bible21Ezdráš2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček