Bible21Ezdráš8

Ezdráš

Další navrátilci1 Toto je se­z­nam rodových vůd­ců a je­jich příbuzných, kteří se mnou za vlá­dy krále Ar­taxer­xe ode­š­li z Babylo­nu: 2 Ze synů Pin­cha­sových: Geršom; ze synů Ita­ma­rových: Daniel; ze synů Davi­dových: Cha­tuš, 3 syn Šekaniášův; ze synů Pa­rošových: Za­cha­ri­áš a s ním 150 za­psaných mužů; 4 ze synů Pa­chat-moá­bových: Eljo­enaj, syn Ze­rachiášův, a s ním 200 mužů; 5 ze synů Za­tuových: Še­kaniáš, syn Ja­chazie­lův, a s ním 300 mužů; 6 ze synů Adi­nových: Ebed, syn Jo­na­tanův, a s ním 50 mužů; 7 ze synů Ela­mových: Ješajáš, syn Ata­liášův, a s ním 70 mužů; 8 ze synů Šefa­tiášových: Zeb­a­diáš, syn Mi­chae­lův, a s ním 80 mužů; 9 ze synů Joá­bových: Oba­diáš, syn Je­chie­lův, a s ním 218 mužů; 10 ze synů Bani­ho: Še­lo­mit, syn Jo­sifiášův, a s ním 160 mužů; 11 ze synů Be­bajových: Za­cha­ri­áš, syn Be­bajův, a s ním 28 mužů; 12 ze synů Azga­dových: Jo­chanan, syn Ha­ka­tanův, a s ním 110 mužů; 13 ze synů Ado­nika­mových jmenovi­tě: Elife­let, Jehiel, Še­majáš a s nimi dalších 60 mužů; 14 ze synů Bigvajových: Utaj a Za­bud a s ním 70 mužů. 15 Shro­máž­dil jsem je u ahav­ského průplavu, kde jsme po tři dny tá­boři­li. Pátral jsem mezi li­dem i mezi kněží­mi po levi­tech, ale žádné jsem nenašel. 16 Svo­lal jsem tedy vůd­ce Elie­ze­ra, Ari­e­la, Še­majáše, Elna­ta­na, Ja­ri­ba, Elna­ta­na, Náta­na, Za­cha­ri­áše a Mešula­ma spo­lu s učeným Joja­ri­bem a Elnátanem 17 a po­slal jsem je za Idem, před­sta­veným levi­tů v Ka­sifii. Poučil jsem je, co říci Idovi a jeho bra­trům, chrá­movým sluhům v Ka­sifii: Ať nám pošlou služebníky pro dům naše­ho Bo­ha. 18 Náš Bůh nad ná­mi držel svou dob­ro­tivou ru­ku. Ze synů Mach­li­ho, syna Levi­ho, syna Iz­rae­lova, nám po­sla­li Še­re­biáše, vel­mi schopného muže; s jeho syny a bra­t­ry jich bylo osmnáct. 19 Ze synů Me­ra­ri­ho po­sla­li Chaša­biáše a Ješajáše; s je­jich bra­t­ry a syny jich bylo 20. 20 Po­sla­li také něk­teré chrá­mové sluhy, které David s kníža­ty us­tanovil, aby po­máha­li levi­tům. Chrá­mových sluhů bylo 220; všich­ni jsou na jmenném se­z­na­mu. 21 Teh­dy jsem tam u průplavu Ahava vy­hlásil půst. Pokořova­li jsme se před naším Bo­hem a žáda­li ho, aby na cestě chránil nás, naše dě­ti i vše­chen náš majetek. 22 Styděl jsem se to­tiž pro­sit krále o voj­sko a jíz­du, aby nás na cestě chráni­li před ne­přá­te­li. Řek­li jsme krá­li: „Náš Bůh dob­ro­tivě drží svou ruku nade vše­mi, kdo ho hledají, ale jeho sí­la a hněv je pro­ti všem, kdo ho opouštějí.“ 23 Posti­li jsme se tedy a pro­si­li za to svého Bo­ha, a vy­s­lyšel nás. 24 Po­tom jsem vy­bral dvanáct předních kněží: Še­re­biáše, Chaša­biáše a dalších deset je­jich bra­trů. 25 Navážil jsem jim stříbro, zla­to i náčiní, které jako příspěvek na dům naše­ho Boha věnoval král, jeho rád­ci a hodnostáři ja­kož i vše­chen přítomný Iz­rael. 26 Navážil jsem tedy a svěřil jim do péče: 650 talen­tů stříbra, 100 talen­tů stříbrného náčiní, 100 talen­tů zla­ta, 27 20 zlatých mis za 1 000 dareiků, 2 nádo­by z ja­kostní leštěné mosazi vzácné jako zla­to. 28 Ře­kl jsem jim: „Jste svatí Hos­po­di­nu a rovněž toto náčiní je svaté. Toto zla­to a stříbro je dob­rovolný dar Hos­po­di­nu, Bohu vašich ot­ců. 29 Peč­livě je střež­te, dokud je v Je­ruzalémě ne­od­váží­te předním kněžím, levi­tům a před­stavi­te­lům iz­rael­ských ot­cov­ských rodů do ko­mor Hos­po­di­nova chrámu.“ 30 Tito kněží a levi­té tedy při­ja­li zod­po­vědnost za stříbro, zla­to i náčiní, jež mě­li donést do Je­ruzalé­ma, do domu naše­ho Bo­ha. 31 Dvanáctého dne prvního měsíce jsme se od průplavu Ahava vy­da­li na ces­tu do Je­ruzalé­ma. Bůh nad ná­mi držel svou ruku a chránil nás na cestě před ne­přá­te­li a lu­piči. 32 Po přícho­du do Je­ruzalé­ma jsme tři dny odpočíva­li. 33 Čtvr­tého dne bylo zla­to, stříbro i náčiní pro dům naše­ho Boha od­váženo a předáno knězi Me­re­mo­tovi, synu Uri­ášovu, a Ele­aza­rovi, synu Pin­cha­sovu, za přítom­nosti levi­tů Jo­zaba­da, syna Ješuova, a No­a­diáše, syna Bi­nui­ho. 34 Vše bylo spočítáno, zváženo a všech­ny váhy byly ihned za­psá­ny. 35 Když se vy­hnan­ci vrá­ti­li ze za­jetí, při­nes­li Bohu Iz­rae­le zápalné oběti: 12 býčků za ce­lý Izrael, 96 beranů, 77 jehňat, 12 koz­lů jako oběť za hřích. To vše při­nes­li jako zápalnou oběť Hos­po­di­nu. 36 Králov­ským sa­trapům a za­eufratským hej­tmanům předa­li králov­ské roz­ka­zy, a ti pak lidu i Boží­mu domu po­máha­li.

Bible21Ezdráš8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček