Bible21Ezdráš6

Ezdráš

Dareiův edikt1 Král Da­re­i­os tedy naří­dil, ať jsou pro­hledá­ny záznamy uložené v babylon­ské archivní kni­hovně. 2 Až v Ekba­taně, hlavním městě méd­ské pro­vin­cie, se nale­zl svi­tek ob­sahující ten­to záznam: 3 Král Kýros v prvním roce své vlá­dy vy­dal nařízení o Božím do­mě v Je­ruzalémě: Ne­chť je ten dům vy­stavěn na místě, kam se přináše­ly obě­ti, a to na původních zákla­dech. Ne­chť je 30 lok­tů vy­soký, 60 lok­tů dlouhý a 20 lok­tů ši­roký. 4 Po třech vrst­vách tesaných kvádrů ne­chť násle­duje vrst­va dře­va. Nákla­dy bu­dou hraze­ny z králov­ské poklad­ny. 5 Zlaté a stříbrné náčiní Božího do­mu, které Nabukadne­zar odne­sl z je­ruzalém­ského chrá­mu a za­ne­sl do Babylo­nu, bude vráceno. Ne­chť je odne­seno na své místo do chrá­mu v Je­ruzalémě, kde je složí­te v Božím do­mě. 6 Od­po­věď zněla: Tatenajovi, hej­tmanu za­eufratského kraje, Štar-boznajovi a ostatním úředníkům za Eufra­tem: Ne­vměšuj­te se! 7 Ne­ruš­te práci na Božím do­mě. Ži­dov­ský správ­ce a ži­dovští stařeši­nové ne­chť bu­dují Boží dům na původním místě. 8 Tím­to nařizu­ji, abys­te ži­dov­ským stařešinům byli při stav­bě Božího domu nápo­mo­cni: Nákla­dy ne­chť jsou jim be­z­odkladně pro­pláce­ny z králov­ského majetku, to­tiž z daní za­eufratského kraje, aby se práce ne­z­držova­la. 9 Coko­li dalšího bude po­tře­ba – ať býčci, be­rani či jehňa­ta k zápalným obě­tem Bohu ne­bes, pšenice, sůl, víno či olej – coko­li si bu­dou je­ruzalémští kněží přát, ne­chť jim je denně bez pro­dlení do­dáváno, 10 aby přináše­li Bohu ne­bes příjemné obě­ti a mod­li­li se za život krále a jeho synů. 11 Dále nařizu­ji, aby každé­mu, kdo ten­to výnos po­ruší, byl z domu vy­tržen trám, na němž bude vy­z­dvižen a zbičován; jeho dům ať se pak stane hno­jištěm. 12 Bůh, je­hož jméno pře­bývá v Je­ruzalémě, ne­chť poníží každého krále i lid, který by vztáhl ru­ku, aby po­rušil či poško­dil tamější dům Boží. Já, Da­re­i­os, vy­dávám toto nařízení. Bu­diž pro­ve­deno be­z­odkladně. Chrám dokončen13 Hej­tman za­eufratského kraje Ta­tenaj, Štar-boznaj i ostatní úředníci se tedy be­z­odkladně za­ří­di­li pod­le do­pisu krále Da­re­ia. 14 Ži­dovští stařeši­nové stavě­li a dílo rost­lo, jak pro­ro­koval pro­rok Age­us a Za­cha­ri­áš, syn Idův. Na po­kyn Boha Iz­rae­le a na po­kyn per­ských králů Ký­ra, Da­re­ia a Ar­taxer­xe na­ko­nec stav­bu dokonči­li. 15 Chrám byl dokončen třetího dne měsíce ada­ru v šestém roce vlá­dy krále Da­re­ia. 16 Synové Iz­rae­le, kněží, levi­té i ostatní navrá­til­ci pak Boží chrám šťastně za­svě­ti­li. 17 K za­svěcení Božího domu bylo obětováno 100 býků, 200 be­ranů a 400 jehňat. Jako oběť za hřích ce­lého Iz­rae­le bylo obětováno 12 koz­lů pod­le poč­tu iz­rael­ských kmenů. 18 K Boží službě v Je­ruzalémě po­stavi­li kněze pod­le je­jich tříd a levi­ty pod­le je­jich od­dílů, jak je psáno v Knize Mo­jžíšově. 19 Čtrnáctého dne prvního měsíce slavi­li navrá­til­ci Hod beránka. 20 Kněží se pro­to očišťova­li a stejně tak levi­té. Když byli všich­ni do jedno­ho čis­tí, po­razi­li beránka všem navrá­til­cům, svým bratřím kněžím i sobě. 21 Beránka jedli synové Iz­rae­le navrácení ze za­jetí a s nimi každý, kdo se od­dě­lil od nečisto­ty okolních národů, aby hledal Hos­po­di­na, Boha Iz­rae­le. 22 Po sedm dní šťastně slavi­li Svá­tek ne­kvašených chle­bů, ne­boť je Hos­po­din obšťastnil, když jim na­klo­nil srd­ce asyr­ského krále, aby je podpořil v práci na Božím chrá­mu, na do­mě Boha Iz­rae­le.

Bible21Ezdráš6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček