Bible21Ezdráš1

Ezdráš

Kýrův edikt1 Prvního roku per­ského krále Ký­ra se na­plni­lo Hos­po­di­novo slovo řečené ús­ty Je­re­miáše. Hos­po­din podní­til du­cha per­ského krále Ký­ra, aby po ce­lé své říši dal roz­hlá­sit slovem i pís­mem: 2 Tak praví Kýros, král per­ský: Hos­po­din, Bůh ne­bes, jenž mi dal všech­na králov­ství země, mi uložil, abych mu vy­stavěl dům v jud­ském Je­ruzalémě. 3 Kdoko­li mezi vá­mi patří k jeho li­du, Bůh buď s ním. Smí­te ode­jít do Je­ruzalé­ma v Jud­s­ku a stavět tam dům Hos­po­di­nu, Bohu Iz­rae­le, Bo­hu, který je v Je­ruzalémě. 4 Kdoko­li z jeho vy­hnan­ců bude po­tře­bovat po­moc k návra­tu, ne­chť jej obyva­te­lé v místě jeho byd­liště podpoří stříbrem i zla­tem, zbožím a do­bytkem spo­lu s dob­rovolnou obětí pro dům Bo­ha, který je v Je­ruzalémě. 5 Před­stavi­te­lé ot­cov­ských rodů Judy a Ben­jamí­na, stejně jako kněží a levi­té i všich­ni, je­jichž du­cha Hos­po­din pro­bu­dil, se tedy vy­da­li stavět Hos­po­dinův chrám v Je­ruzalémě. 6 Všich­ni z je­jich oko­lí je vy­bavi­li stříbrný­mi a zlatý­mi předmě­ty, zbožím a do­bytkem i draho­cennost­mi a k tomu při­da­li své dob­rovolné obě­ti. 7 Sám král Kýros vy­dal předmě­ty z Hos­po­di­nova do­mu, které Nabukadne­zar při­ne­sl z Je­ruzalé­ma a které uložil v chrá­mu svého bo­ha. 8 Per­ský král Kýros je svěřil pokladníku Mi­t­reda­tovi, který je pod­le se­z­na­mu předal jud­ské­mu knížeti Šešbaca­rovi. 9 Zde je je­jich výčet: nádoby zlaté 30nádo­by stříbrné 1 000sí­ta 29 10 mísy zlaté 30mísy stříbrné dvo­ji­té 410nádo­by ostatní 1 000. 11 Celkem to bylo 5 400 zlatých a stříbrných předmětů. To vše při­ne­sl Šešbacar s se­bou, když se vy­hnan­ci vrace­li z Babylo­nu do Je­ruzalé­ma.

Bible21Ezdráš1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček