Bible21Ezdráš5

Ezdráš

Stavba chrámu1 Age­us pro­rok a Za­cha­ri­áš, syn Idův, teh­dy pro­ro­kova­li Ži­dům v Jud­s­ku a v Je­ruzalémě ve jménu svr­chovaného Boha Iz­rae­le. 2 Ze­ru­bábel, syn Še­al­tie­lův, a Jošua, syn Jo­ca­dakův, pak opět za­ča­li stavět Boží chrám v Je­ruzalémě a Boží pro­ro­ci byli s nimi a po­vzbu­zova­li je. 3 Hned nato za nimi přišel Ta­tenaj, hej­tman za­eufratského kraje, a Štar-boznaj se svý­mi spo­lečníky a pta­li se jich: „­Na čí po­kyn staví­te ten dům a shro­mažďujete ten materiál?“ 4 Pta­li se jich také na jmé­na stavi­te­lů chrá­mu. 5 Boží oko však bdělo nad ži­dov­ský­mi stařeši­ny, a tak je ne­cha­li, dokud o tom ne­bu­de zpra­ven Da­re­i­os a dokud od něj ne­při­jde od­po­věď. 6 Toto je znění do­pisu, který po­slal Ta­tenaj, hej­tman za­eufratského kraje, a Štar-boznaj s další­mi úředníky za­eufratského kraje krá­li Da­re­i­ovi. 7 Po­sla­li mu násle­dující hlášení: Králi Da­re­i­ovi hojný pokoj. 8 Ozna­muje­me krá­li, že jsme přiš­li do jud­ské pro­vin­cie k domu ve­likého Bo­ha. Staví se z tesaných kvádrů a do zdí se vkládají trámy. Pracují pilně a dílo jim ros­te pod ruka­ma. 9 Pta­li jsme se je­jich stařešinů: „­Na čí po­kyn staví­te ten dům a shro­mažďujete ten materiál?“ 10 Pta­li jsme se jich také na jmé­na, abychom ti je ozná­mi­li a moh­li připsat jmé­na mužů, kteří jim sto­jí v če­le. 11 Od­po­vědě­li nám tě­mi­to slovy: „Jsme služebníci Boha nebe i země a staví­me chrám, který tu stával už kdy­si před lety a který stavěl a dokončil ve­liký iz­rael­ský král. 12 Když ale po­tom naši ot­cové rozhněva­li Boha ne­bes, vy­dal je do ru­kou babylon­ského krále, Chal­dej­ce Nabukadne­za­ra, který ten chrám zbořil a lid vy­stěhoval do Babylo­nu. 13 Babylon­ský král Kýros pak v prvním roce své vlá­dy naří­dil, aby ten­to Boží dům byl znovu po­sta­ven. 14 Zlaté a stříbrné náčiní Božího do­mu, které kdy­si Nabukadne­zar odne­sl z je­ruzalém­ského chrá­mu a za­ne­sl do svého chrá­mu v Babylo­nu, král Kýros vy­ne­sl z babylon­ského chrá­mu a dal je muži jménem Šešbacar, kterého jmenoval správ­cem. 15 Přikázal mu: ‚Vez­mi toto náčiní, jdi a slož je v je­ruzalém­ském chrá­mu. Ne­chť je Boží dům vy­stavěn na svém původním místě!‘ 16 Šešbacar tedy přišel a po­ložil zákla­dy Božího domu v Je­ruzalémě. Od té doby se až dodnes staví a ještě není dokončen.“ 17 Nuže, bude-li král ráčit, ať dá vy­hledat v babylon­ském králov­ském archivu, zda král Kýros sku­tečně naří­dil stav­bu Božího domu v Je­ruzalémě. Ne­chť nám král po­tom las­kavě sdělí svou vů­li v té věci.

Bible21Ezdráš5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček