Bible21Ezdráš4

Ezdráš

Protivenství1 Když ne­přá­te­lé Judy a Ben­jamí­na us­lyše­li, že navrá­til­ci staví chrám Hos­po­di­nu, Bohu Iz­rae­le, 2 přiš­li za Ze­ru­bábe­lem a za před­stavi­te­li ot­cov­ských rodů s návrhem: „Bu­de­me stavět s vá­mi! Ctí­me vaše­ho Boha stejně jako vy; obě­tuje­me mu od té do­by, co nás sem přesíd­lil asyr­ský král Esar-chadon.“ 3 Ze­ru­bábel, Jošua a ostatní před­stavi­te­lé iz­rael­ských ot­cov­ských rodů jim ale od­po­vědě­li: „Nemůžete s ná­mi stavět chrám naše­mu Bo­hu. Bu­de­me stavět Hos­po­di­nu, Bohu Iz­rae­le, sa­mi, jak nám přikázal per­ský král Kýros.“ 4 Místní se pak snaži­li Ži­dy od stav­by za­strašit a od­ra­dit. 5 Po ce­lou dobu vlá­dy per­ského krále Ký­ra až do vlá­dy per­ského krále Da­re­ia podpláce­li rád­ce, aby zmaři­li je­jich úmy­sl. 6 Když se pak vlá­dy ujal Xer­xes, hned v jeho nástupním roce bylo na obyva­te­le Judy a Je­ruzalé­ma podáno udání. 7 Také za vlá­dy Ar­taxer­xe na­psal Bišlam s Mi­t­reda­tem, Tabe­lem a ostatní­mi svý­mi spo­lečníky do­pis per­ské­mu krá­li Ar­taxer­xovi. Byl na­psán ara­mej­ským pís­mem a je uve­den ara­mej­s­ky. 8 Kan­cléř Re­chum a písař Ši­mšaj pak ohledně Je­ruzalé­ma na­psa­li krá­li Ar­taxer­xovi násle­dující do­pis: 9 Kan­cléř Re­chum, písař Ši­mšaj a je­jich druhové soud­ci, zmo­cněn­ci a další před­stavi­te­lé per­ských, uru­ckých, babylon­ských, súských (to jest elam­ských) 10 i všech ostatních národů, které ve­liký a vznešený Ašurbanipal přis­těhoval a usa­dil ve městě Sa­maří i jin­de za Eufra­tem. 11 (To­to je znění do­pisu, který mu po­sla­li: ) Ar­taxer­xovi od tvých služebníků za Eufra­tem. 12 Ozna­muje­me krá­li, že Ži­dé, kteří od tebe do­razi­li k nám, se usa­di­li v Je­ruzalémě a chtějí to zlé a od­bojné město znovu vy­stavět. Za­ča­li bu­dovat hrad­by a už opravi­li zákla­dy. 13 Ozna­muje­me krá­li, že pokud to město bude vy­stavěno a jeho hrad­by dokonče­ny, přestanou od­vádět dávky, daně i po­platky, čímž způsobí ško­du králov­ské pokladně. 14 Poněvadž jsme však trvale od­dáni paláci, ne­moh­li jsme se déle dívat na toto zne­važování krále a po­sílá­me krá­li toto ozná­mení. 15 Ne­chť se hledá v archivech tvých ot­ců. Mezi záznamy nalez­neš a zvíš, že to město se bouři­lo a ško­di­lo všem králům a říším a že v něm od sta­rodáv­na vzni­kají po­vstání a vzpou­ry. Právě pro­to bylo to město zbořeno. 16 Ozna­muje­me krá­li, že pokud to město bude vy­stavěno a jeho hrad­by dokonče­ny, ztratíš ce­lé své území za Eufra­tem. 17 Král pak kan­cléři Re­chu­movi, písaři Ši­mšajovi a je­jich spo­lečníkům v Sa­maří i jin­de za Eufra­tem po­slal tuto odpověď: Pokoj. 18 Do­pisu, který jste mi po­sla­li, byla věnová­na po­zornost a byl mi do­slovně přeč­ten. 19 Na můj příkaz bylo zkou­máno a zjištěno, že do­tyčné město je od sta­rodáv­na pro­ti králům od­bojné a že v něm vzni­kají po­vstání a vzpou­ry. 20 V Je­ruzalémě rovněž síd­li­li mo­cní králové, kteří panova­li po ce­lém kra­ji za Eufra­tem a vy­bíra­li dávky, daně i po­platky. 21 Pro­to vy­dej­te po­kyn k za­sta­vení výstav­by měs­ta, dokud ne­roz­hodnu ji­nak. 22 Vy­va­ruj­te se při tom každé ne­dba­losti, aby snad krá­li ne­vznik­la další škoda. 23 Jakmi­le byl do­pis krále Ar­taxer­xe přeč­ten Re­chu­movi, písaři Ši­mšajovi a je­jich druhům, vy­razi­li rych­le do Je­ruzalé­ma za Ži­dy a nási­lím je do­nu­ti­li přestat. 24 Práce na Božím chrá­mu v Je­ruzalémě se teh­dy za­stavi­la až do druhého roku vlá­dy per­ského krále Da­re­ia.

Bible21Ezdráš4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček