Bible21Ezdráš7

Ezdráš

Učenec znalý Zákona1 Pozdě­ji, za vlá­dy per­ského krále Ar­taxer­xe, přišel Ez­dráš, syn Se­rajáše, syna Aza­ri­ášova, syna Chilkiášova, 2 syna Šalumova, syna Sádo­kova, syna Achi­tu­bova, 3 syna Ama­ri­ášova, syna Aza­ri­ášova, syna Me­rajo­tova, 4 syna Za­cha­ri­ášova, syna Uzi­ho, syna Buki­ho, 5 syna Abišuova, syna Pin­cha­sova, syna Ele­aza­rova, syna prvního ve­lekněze Áro­na. 6 Ten­to Ez­dráš přišel z Babylo­nu. Byl to učenec znalý Záko­na Mo­jžíšova, vy­daného od Hos­po­di­na, Boha Iz­rae­le. Král mu dal, o coko­li požádal, ne­boť Hos­po­din, jeho Bůh, nad ním držel svou ru­ku. 7 Sedmého roku krále Ar­taxer­xe s ním do Je­ruzalé­ma ode­š­li také další synové Iz­rae­le, kněží, levi­té, zpěváci, strážní a chrá­moví sluhové. 8 Do Je­ruzalé­ma do­razil v pátém měsíci králova sedmého roku. 9 Z Babylo­nu vy­šel prvního dne prvního měsíce a do Je­ruzalé­ma do­razil prvního dne pátého měsíce, ne­boť jeho Bůh nad ním držel svou las­kavou ru­ku. 10 Ez­dráš za­svě­til svůj život to­mu, aby zkou­mal a plnil Hos­po­dinův Zákon a aby učil jeho us­tano­vení a řá­dy v Iz­rae­li. Artaxerxův edikt11 Toto je znění do­pisu, jímž král Ar­taxer­xes vy­bavil učeného kněze Ez­dráše, znal­ce Hos­po­di­nových přikázání a jeho us­tano­vení pro Iz­rael: 12 Ar­taxer­xes, král králů, knězi Ez­drášovi, znal­ci záko­na Boha ne­bes, doko­nalý pokoj. 13 Tím­to nařizu­ji, že každý, kdo v mé říši patří k iz­rael­ské­mu lidu – včetně kněží a levi­tů – a touží ode­jít do Je­ruzalé­ma, smí ode­jít s te­bou. 14 Jsi po­věřen králem a jeho sed­mi rád­ci, abys do­hlé­dl na Jud­sko a Je­ruzalém pod­le záko­na svého Bo­ha, jenž ti byl svěřen. 15 Stříbro a zla­to, které král a jeho rád­cové věnova­li Bohu Iz­rae­le pře­bývající­mu v Je­ruzalémě, do­ne­seš na místo 16 spo­lu se stříbrem a zla­tem, jež získáš kde­ko­li v babylon­ské pro­vin­cii, stejně jako da­ry, jež na dům svého Boha v Je­ruzalémě věnoval jeho lid a kněží. 17 Za tyto pro­středky be­z­odkladně na­koupíš býčky, be­ra­ny a jehňa­ta ja­kož i přís­lušné dary a ú­lit­by a obě­tuješ je na ol­táři vaše­ho Boha v Je­ruzalémě. 18 Se zbytkem stříb­ra a zla­ta nalož­te, jakko­li se svý­mi bra­t­ry uzná­te za vhodné pod­le vůle vaše­ho Bo­ha. 19 Chrá­mové bo­ho­s­lužebné náčiní, jež ti bylo svěřeno, však do po­sledního vrať je­ruzalém­ské­mu Bo­hu. 20 Coko­li dalšího bu­deš po­tře­bovat pro dům svého Bo­ha, uhraď to z králov­ské poklad­ny. 21 Já, král Ar­taxer­xes, nařizu­ji všem pokladníkům za Eufra­tem: Coko­li od vás vy­žádá kněz Ez­dráš, znalec záko­na Boha ne­bes, ne­chť je be­z­odkladně vy­konáno, 22 a to až do 100 talen­tů stříb­ra, 100 korů pšenice, 100 batů ví­na, 100 batů ole­je a soli bez ome­zení. 23 Každé nařízení Boha ne­bes ohledně jeho domu ne­chť je vy­plněno přes­ně, aby královu říši ani jeho syny ne­sti­hl jeho hněv. 24 Dále se vám ozna­muje, že od kněží, levi­tů, zpěváků, strážných, chrá­mových sluhů a všech ostatních služebníků Božího domu nejste oprávněni vy­bírat dávky, daně ani po­platky. 25 Ty, Ez­dráši, pod­le moud­rosti, kte­rou ti svěřil tvůj Bůh, us­tanov správ­ce a soud­ce, kteří bu­dou sou­dit vše­chen lid za Eufra­tem. Ti všich­ni ať znají záko­ny tvého Bo­ha. Kdo je ne­zná, toho pouč­te. 26 Kdoko­li by zákon tvého Boha a zákon krále ne­plnil, bude be­z­odkladně po­trestán smr­tí nebo vy­hnan­stvím, pro­padnutím majetku nebo žalářem. 27 Požeh­nán buď Hos­po­din, Bůh našich ot­ců, že po­ložil krá­li na srd­ce, aby zve­le­bil Hos­po­dinův chrám v Je­ruzalémě! 28 Svou mi­lostí mi zís­kal přízeň krále, jeho rád­ců i všech králov­ských vel­možů. Pro­tože nade mnou Hos­po­din, můj Bůh, držel svou ru­ku, os­mě­lil jsem se shro­máž­dit vůd­ce Iz­rae­le, aby šli se mnou.

Bible21Ezdráš7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček