EvanjelickýKolosenským2

Kolosenským

Výstraha pred falošnými učiteľmi1 Chcem totiž, aby ste vedeli, aký boj mám za vás, za La­odiken­ských a za tých, čo ešte ne­videli moju teles­nú tvár, 2 aby sa im upev­nili srd­cia spojením v lás­ke a aby prišli ku všet­kému bohat­stvu do­konalého chápania, k porozumeniu Božieho tajom­stva, Kris­ta, 3 v ktorom sú skryté všet­ky po­klady múd­ros­ti a po­znania. 4 Toto vám hovorím, aby vás ni­kto ne­prehovoril ľs­tivými rečami. 5 Lebo hoci som telom aj vzdialený, v duchu som s vami a radujem sa, že vidím vašu usporiadanosť a stálosť vašej viery v Kris­ta. Proti mudráctvu6 Pre­to, ako ste prijali Kris­ta Ježiša, Pána, v Ňom žite, 7 za­korenení a budovaní v Ňom i upev­není vierou, ako ste boli vy­učovaní, a roz­hojňuj­te sa v dob­rorečení. 8 Hľaďte, aby vás nie­kto ne­str­hol mud­rác­tvom a prázd­nym mámením podľa ľud­ského podania, podľa živ­lov sveta, a nie podľa Kris­ta, 9 lebo v Ňom pre­býva všet­ka pl­nosť božs­kos­ti teles­ne, 10 a aj vy prišli ste k do­konalos­ti v Ňom, ktorý je hlavou každého kniežat­stva a moci. Proti obradníctvu11 V Ňom ste boli aj ob­rezaní nie ob­riez­kou rukami vy­konanou, ale ob­riez­kou Kris­tovou, že ste sa totiž vy­zliek­li z teles­nos­ti, 12 keď ste boli s Ním po­chovaní v krs­te. V Ňom ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕt­vych. 13 Aj vás, ktorí ste boli mŕt­vi v prie­stup­koch a ne­ob­riez­ke svoj­ho tela, oživil spolu s Ním, keď nám od­pus­til všet­ky prie­stup­ky 14 a dlžob­ný úpis, ktorý s pred­pis­mi (zákona) proti nám bol a nám pre­kážal, vy­mazal a od­stránil, pri­bijúc ho na kríž. 15 Na Ňom od­zb­rojil kniežat­stvá a moc­nos­ti a vy­stavil ich verej­ne po­smechu, tri­um­fujúc nad nimi. Rozličné výstrahy16 Nech vás teda ni­kto ne­posudzuje ani pre jedenie a pitie, ani pre sviat­ky, novomesiace alebo pre soboty, 17 veď sú len tieňom budúcich vecí, ale telo je Kris­tovo. 18 Nech vás ni­kto ne­prip­raví vedome o od­menu ponižovaním seba a uc­tievaním an­jelov, chva­stavými videniami ani tým, že sa nadar­mo nadúva v teles­nom zmýšľaní 19 a ne­pridŕža sa Hlavy, z ktorej celé telo, kĺbami a šľachami vy­strojené a po­spájané, ras­tie Božím vzras­tom. 20 Ak ste teda s Kris­tom odum­reli živ­lom sveta, ako to, že sa dáte viazať - ako by ste ešte vo svete žili - pred­pis­mi? 21 Nedotýkaj­te sa, nejedz­te, ani na to ne­siahaj­te; 22 to všet­ko sú veci, ktoré spot­rebovaním vy­chádzajú naz­mar. Veď je to len podľa roz­kazov a učenia ľudí. 23 Je to zdan­livo múd­rosť, ale (v skutočnos­ti) len samovoľné po­božnos­tkár­stvo, sebaponižovanie a trýz­nenie tela. Má to cenu len pre na­sýtenie tela.