EvanjelickýKolosenským1

Kolosenským

Pozdrav1 Pavel, z vôle Božej apoštol Kris­ta Ježiša, a brat Timote­os 2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kris­tovi. Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Otca [a Pána Ježiša Kris­ta]! Vzdávanie vďaky3 Ďakujeme Bohu a Ot­covi nášho Pána Ježiša Kris­ta, kedykoľvek sa mod­líme za vás, 4 lebo sme počuli o vašej viere v Kris­tovi Ježišovi a o lás­ke, ktorú máte ku všet­kým svätým 5 pre nádej, pri­pravenú vám v nebesiach. Počuli ste o nej už skôr v slove prav­dy evan­jelia, 6 ktoré je medzi vami, ako aj na celom svete prináša ovocie a ras­tie aj vo vás odo dňa, keď ste počuli a po­znali Božiu milosť v prav­de. 7 Tak­to ste sa tomu na­učili od Epaf­ra, nášho milovaného spolu­s­lužob­níka, ktorý je ver­ný služob­ník Kris­tov za vás 8 a aj nám rozp­rával o vašej lás­ke v Duchu. Prosba9 Pre­to aj my odo dňa, ako sme to počuli, ne­pres­távame sa mod­liť za vás a prosiť, kiež ste na­pl­není po­znaním Jeho vôle vo všet­kej múd­ros­ti a duchov­nej roz­um­nos­ti, 10 aby ste chodili hod­ní Pána, na Jeho ú­pl­nú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dob­rom skut­ku, ras­túc v po­znaní Boha, 11 všemožne po­silňovaní mocou Jeho slávy ku všet­kej vy­trvalos­ti a tr­pez­livos­ti 12 a radost­ne ďakujúc Ot­covi, ktorý vás hod­nými učinil mať účasť na údele svätých v svet­le, 13 vy­tr­hol nás z moci tmy a preniesol do kráľov­stva svoj­ho milovaného Syna. Vyvýšenosť Kristova14 V Ňom máme vy­kúpenie, od­pus­tenie hriechov. 15 On je ob­razom ne­viditeľného Boha, pr­vorodený pred všet­kým stvorením, 16 lebo v Ňom bolo stvorené všet­ko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj ne­viditeľné: tróny, pan­stvá, kniežat­stvá, moc­nár­stva, všet­ko je stvorené skr­ze Neho a pre Neho. 17 On je pred všet­kým, a všet­ko spolu má v Ňom svoje bytie. 18 On je hlavou tela, cir­kvi, On počiatok, pr­vorodený z mŕt­vych, aby Jeho bolo pr­ven­stvo vo všet­kom. 19 Lebo Boh za dob­ré uznal, aby v Ňom pre­bývala všet­ka pl­nosť 20 a aby Ním zmieril so sebou všet­ko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol po­koj v krvi Jeho kríža. Požehnanie evanjelia pre čitateľov21 Aj vás, ktorí ste kedysi boli od­cudzení a vo (svojich) zlých skut­koch ste zmýšľali ne­priateľs­ky, 22 teraz zmieril so sebou Jeho sm­rťou v ľud­skom tele, aby vás po­stavil pred seba svätých, ne­poškvr­nených a bez úhony, 23 ak totiž zo­tr­vávate založení a pev­ní vo viere a ne­uchyľujete sa od nádeje evan­jelia, ktoré ste počuli, ktoré bolo zves­tované každému stvoren­stvu pod nebom. Ja, Pavel, som sa stal jeho služob­níkom. Pavel služobník evanjelia24 Teraz radujem sa vo [svojich] utr­peniach pre vás a na vlast­nom tele do­plňujem, čo chybuje zo súženia Kris­tov­ho pre Jeho telo, ktorým je Jeho cir­kev. 25 Jej služob­níkom som sa stal podľa Božieho riadenia, ktoré mi pre vás bolo dané, aby som do­pl­nil slovo Božie, 26 tajom­stvo od vekov a po­kolení skryté, ale teraz vy­javené Jeho svätým, 27 ktorým chcel Boh dať po­znať, aké je bohat­stvo slávy toh­to tajom­stva medzi po­han­mi. A tým­to je Kris­tus vo vás, nádej slávy. 28 Jeho zves­tujeme my, na­pomíname a učíme každého človeka vo všet­kej múd­ros­ti, aby sme každého človeka učinili do­konalým v Kris­tovi. 29 A ja sa o to aj na­máham a bojujem v Jeho moci, ktorá moc­ne pôsobí vo mne.