EvanjelickýKolosenským4

Kolosenským

1 Páni, dávaj­te ot­rokom, čo je spravod­livé, i rov­nocen­nosť, vediac, že aj vy máte Pána v nebi. 2 V mod­lení vy­trvaj­te, bdej­te pri ňom a dob­rorečte. 3 Mod­lite sa aj za nás, aby nám Boh ot­voril dvere pre slovo, aby sme zves­tovali tajom­stvo Kris­tovo, pre ktoré som aj vo väzení, 4 aby som ho zjav­ným učinil tak, ako som ho po­vin­ný zves­tovať. 5 Žite múd­ro pred tými, ktorí sú mimo , a vy­kupuj­te čas. 6 Vaša reč nech je vždy milá, ducha­pl­ná , aby ste vedeli, ako máte každému od­povedať. Osobné veci7 Čo je so mnou, oznámi vám všet­ko Tychikos, milovaný brat, ver­ný diakon, spolu­s­lužob­ník v Pánovi, 8 ktorého som práve pre­to po­slal k vám, aby ste sa do­zvedeli, čo je s na­mi, a aby vám po­tešil srd­cia, 9 ako aj Onezimos, ver­ný a milovaný brat, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všet­ko, čo sa tu deje. 10 Po­zdravuje vás Aris­tar­chos, môj spolu­väzeň, Marek, Bar­nabášov brat­ranec, o ktorom ste už do­stali roz­kazy - ak príde k vám, prij­mite ho - 11 a Jezus, prímenom Jus­tus, ktorí sú moji spolu­pracov­níci pre kráľov­stvo Božie spomedzi ob­rezaných a sú mi útechou. 12 Po­zdravuje vás služob­ník Kris­ta Ježiša Epaf­ras, ktorý je od vás a ustavične zápasí o vás v mod­lit­bách, aby ste stáli ako do­konalí, pl­niac vo všet­kom vôľu Božiu. 13 Vy­dávam mu svedec­tvo, že má mnoho námahy s vami a s tými, čo sú v La­odikei a v Hierapolise. 14 Po­zdravuje vás milovaný lekár Lukáš a Démas. 15 Po­zdravuj­te bratov v La­odikei i Nym­fasa, aj cir­kev­ný zbor, ktorý je v jeho dome. Dokončenie16 Keď si ten­to list prečítate, po­staraj­te sa, aby ho prečítali aj v cir­kev­nom zbore la­odikej­skom, a onen la­odikej­ský aby ste zase vy prečítali. 17 A po­vedz­te Ar­chipovi: Usiluj sa vy­pl­niť službu, ktorú si prijal v Pánovi. 18 Tu je môj, Pav­lov vlast­noručný po­zdrav. Pamätaj­te na moje putá. Milosť s vami! [Amen.]