EvanjelickýHabakuk1

Habakuk

Chaldejci nástrojom Božieho súdu1 Výrok, ktorý prorok Abakuk prijal ako videnie. 2 Do­kedy budem volať o po­moc, Hos­podine, a Ty ne­počuješ? Kričať na Teba: Násilie! a ne­pomáhaš? 3 Prečo mi do­volíš hľadieť na kriv­du, a sám sa dívaš na trápenie? Zhuba a násilie predo mnou, vzniká spor a šk­riep­ka po­vs­táva. 4 Pre­to je zákon neúčin­ný a právo sa ni­kdy nedos­táva na­vrch, lebo nešľachet­ník ob­kľučuje spravod­livého, pre­to sa právo kriví. 5 Po­zrite na národy a hľaďte, užas­nite v údive, lebo za vašich dní vy­konávam skutok, o ktorom by ste ne­verili, keby vám o ňom rozp­rávali. 6 Lebo, hľa, vzbudím Chal­dej­cov - národ zúrivý a prud­ký, ktorý prej­de šíravy zeme, aby za­bral obyd­lia, ktoré mu ne­pat­ria. 7 Je strašný a hroz­ný - jeho právo a po­výšenosť po­chádza z neho samého. 8 Jeho kone sú rých­lejšie ako le­opar­dy a ľútejšie než vlci za večera. Jeho jazd­ci sa cvalom priženú, zďaleka prídu jeho jazd­ci, priletia ako orol, ktorý sa vr­há na po­krm. 9 Každý z nich ide za násilím, hrôza z nich kráča pred nimi, zbierajú zajat­cov sťa piesok. 10 Vy­smieva sa z kráľov a kniežatá sú mu na po­smech. Z každej pev­nos­ti sa smeje, urobí násyp a ob­kľúči ju. 11 Po­tom sa preženie sťa vietor - a ide ďalej, on vlast­nú silu urobí si bohom. Dôvera v Božiu spravodlivosť12 Či Ty, Hos­podine, nie si od večnos­ti, Bože môj, Svätý môj? My nezom­rieme! Hos­podine, Ty si ho ustanovil vy­konať súd, a Ty, ó skala, si ho určil vy­konať trest. 13 Pričis­té sú Tvoje oči, aby sa dívali na zlo, Ty ne­môžeš hľadieť na trápenie! Prečo hľadíš na ne­ver­ných, a mlčíš, keď nešľachet­ník po­hl­cuje spravod­livejšieho, ako je sám? 14 Ľudí robíš podob­nými mor­ským rybám a podob­nými čer­vom, ktoré ne­majú vlád­cu? 15 Všet­ko chce vy­chytať udicou, vy­loviť do svojej siete, po­zbierať svojím čereňom; pre­to raduje sa a jasá. 16 Pre­to obetuje svojej sieti, kadid­lo páli svoj­mu čereňu, lebo z nich má svoj tučný podiel a bohatý po­krm. 17 Či smie pre­to vy­práz­dňovať svoju sieť a bez ľútos­ti stále vraždiť národy?

EvanjelickýHabakuk1