Evanjelický1. Petrov4

1. Petrov

Výstraha pred pohanskými hriechmi1 Keď Kris­tus tr­pel teles­ne, vy­zb­roj­te sa aj vy tým is­tým zmýšľaním, že kto tr­pel teles­ne, pre­stal hrešiť, 2 aby - do­kiaľ je ešte v tele - nežil viac podľa ľud­ských žiados­tí, ale podľa vôle Božej. 3 Veď prešlo do­sť času, v ktorom ste žili podľa vôle po­hanov, chodiac v ne­viazanos­ti, náruživos­ti, pijan­stve, hodovaní, opils­tve a nedovolenej mod­los­lužbe. 4 Za­ráža ich, že sa nerútite s nimi do toho is­tého prúdu roz­pus­tilos­ti, a rúhajú sa. 5 Ale zod­povedať sa budú Tomu, ktorý je pri­pravený súdiť živých aj mŕt­vych! 6 Lebo pre­to sa evan­jelium zves­tovalo aj mŕt­vym, aby boli súdení síce po ľud­sky, v tele, ale aby žili Duchom podľa Boha. Príprava na posledné veci7 Koniec všet­kého je blíz­ko. Buďte teda roz­vážni a dbaj­te na mod­lit­by. 8 A nadovšet­ko, ver­ne sa miluj­te vo­spolok, lebo lás­ka pri­krýva množs­tvo hriechov. 9 Buďte na­vzájom po­hos­tin­ní bez re­ptania. 10 Po­sluhuj­te si ako dob­rí šafári roz­ličnej milos­ti Božej, každý tým duchov­ným darom, ktorý prijal. 11 Keď nie­kto hovorí, nech hovorí ako reč Božiu; keď nie­kto po­sluhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby sa vo všet­kom oslavoval Boh pre Ježiša Kris­ta; On má slávu a moc naveky vekov. Amen. Cez ťažkosti k radostiam12 Milovaní, nediv­te sa ohňu (súženia), ktorý vás prišiel skúšať, akoby sa vám pri­hodilo niečo ne­zvyčaj­né. 13 Ale na­koľko sa podieľate na Kris­tových utr­peniach, raduj­te sa, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení Jeho slávy. 14 Blaho­slavení ste, keď vás ľudia hanobia pre Kris­tovo meno, lebo Duch slávy, Duch Boží, spočíva na vás. 15 Len nech ni­kto z vás ne­tr­pí ako vrah, zlodej, zločinec alebo všetečník; 16 keď však (tr­pí) ako kresťan, nech sa nehan­bí za to, ale nech oslavuje Boha tým­to menom. 17 Lebo už je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. A keď sa najprv od nás začína, akýže bude koniec tých, čo sú ne­pos­lušní evan­jeliu Božiemu? 18 Veď keď spravod­livý len-len, že ob­stojí, kde sa podeje bez­božník a hriešnik? 19 A pre­to aj tí, čo tr­pia podľa vôle Božej, nech dob­re konajú a porúčajú duše ver­nému Stvoriteľovi.