Evanjelický1. Petrov3

1. Petrov

Napomenutie manželom1 Podob­ne ženy, pod­dané buďte svojim mužom, aby ste mužov, ktorí sa protivia slovu, mlčky zís­kali svojím počínaním, 2 až uvidia vaše cud­né správanie v báz­ni. 3 Vaša oz­doba nech nie je von­kajšia: za­pletené vlasy, navešané zlato, na­ob­liekané šaty, 4 ale skrytý človek srd­ca, to jest ne­porušiteľný a pred Bohom veľmi vzác­ny duch krot­kos­ti a tichos­ti. 5 Tak sa oz­dobovali kedysi aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli pod­dané svojim mužom; 6 ako Sára, ktorá po­slúchala Ab­raháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcérami, keď dob­re robíte a nebojíte sa nijakého po­strachu. 7 Podob­ne mužovia, uznan­livo nažívaj­te so žen­ským po­kolením ako so slabším a uc­tite si ich ako spolu­dedičky milos­ti života, aby vaše mod­lit­by neboli darom­né. O láske8 A na­pokon: všet­ci buďte jed­nej mys­le, súcit­ní, milov­níci brat­stva, milo­sr­d­ní, po­kor­ní. 9 Ne­odp­lácaj­te sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale na­opak: žeh­naj­te, lebo na to ste po­volaní, aby ste zdedili požeh­nanie. 10 Veď kto chce milovať život a vidieť dob­ré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ús­ta od ľs­tivých rečí, 11 nech sa od­kloní od zlého a činí dob­re, hľadá po­koj a usiluje sa oň; 12 lebo oči Pánove hľadia na spravod­livých, Jeho uši po­zorujú ich pros­by, ale tvár Pánova je proti tým, čo zle činia. Trpezlivosť v utrpení13 Ktože vám uškodí, keď budete hor­liť za dob­ré? 14 Ale ak aj tr­píte pre spravod­livosť, blaho­slavení ste. Neboj­te sa ich ani sa neľakaj­te, 15 ale Pána, Kris­ta, po­sväcuj­te v srd­ciach! Každému, kto by vás bral na zod­poved­nosť pre vašu nádej, buďte stále pri­pravení vy­dať počet, 16 prav­da, v tichos­ti a s bázňou, majúc čis­té svedomie, aby tí, čo po­tupujú vaše cnost­né správanie v Kris­tovi, práve v tom boli za­han­bení, v čom vás ohovárajú. 17 Lepšie je totiž, aby ste tr­peli, ak je to vôľa Božia, konajúc dob­ro, a nie zlo. 18 Pre­tože aj Kris­tus umrel raz za hriechy, spravod­livý za ne­spravod­livých, aby vás pri­viedol k Bohu. Teles­ne bol usmr­tený, ale oživený Duchom, 19 v ktorom zo­stúpil a kázal väz­neným duchom, 20 ne­pos­lušným kedysi, keď Božia zhovievavosť vy­čkávala za dní Nóacha, staviteľa korábu, do ktorého vošlo a vodou sa za­chránilo nie­koľko, to jest osem, duší. 21 Ona aj vás za­chraňuje teraz v podobe krs­tu, ktorý nie je ob­mytím teles­nej nečis­toty, ale pros­bou o dob­ré svedomie pred Bohom skr­ze vzkriesenie Ježiša Kris­ta, 22 ktorý vstúpil na nebo, sedí na pravici Boha a pod­daní sú Mu an­jeli, moc­nos­ti a moci.