EkumenickýJakubov4

Jakubov

Priateľstvo so svetom1 Od­kiaľ po­chádzajú boje medzi vami a od­kiaľ rozb­roje? Nie vari od­tiaľ — z vašej žiados­tivos­ti, ktorá brojí vo vašich údoch? 2 Ste žiados­tiví, ale ne­máte; vraždíte a závidíte, ale ne­môžete nič do­siah­nuť; bijete sa a bojujete, ale nič ne­máte, lebo ne­prosíte; 3 prosíte, ale nedos­távate, lebo prosíte zle; chcete to pre­már­niť podľa svojich zlých žiados­tí. 4 Cudzoložnice, či ne­viete, že priateľs­tvo so svetom je ne­priateľs­tvom proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako ne­priateľ Boha. 5 Alebo si mys­líte, že Pís­mo nadar­mo hovorí: Boh žiar­livo túži po duchu, ktorého vložil do nás? 6 Dáva však väčšiu milosť. Pre­to hovorí: Boh sa pyšným protiví, ale po­kor­ným dáva milosť. 7 Pod­riaďte sa teda Bohu, ale vzop­rite sa diab­lovi a ujde od vás. 8 Pri­blížte sa k Bohu a on sa pri­blíži k vám. Očis­tite si ruky, hriešnici, a vy, vnútor­ne roz­pol­tení, po­sväťte si srd­cia! 9 Bedákaj­te, nariekaj­te a plačte! Váš smiech nech sa ob­ráti na nárek a radosť na žiaľ. 10 Po­kor­te sa pred Pánom a po­výši vás. Proti ohováraniu11 Bratia, ne­ohováraj­te sa na­vzájom. Kto ohovára brata alebo ho súdi, ohovára a súdi zákon. Ale ak súdiš zákon, nie si pl­niteľ zákona, ale sud­ca. 12 Len jeden je zákonodar­ca a sud­ca, ktorý má moc spasiť i za­hubiť. Ale ktože si ty, že súdiš blížneho? Varovanie pred samochválou13 A teraz vy, ktorí hovoríte: Dnes alebo zaj­tra pôj­deme do toho a toho mes­ta, po­bud­neme tam rok a budeme ob­chodovať a za­rábať — 14 vy pred­sa ne­viete, čo bude zaj­tra s vaším životom. Veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a po­tom miz­ne. 15 Na­mies­to toho by ste mali po­vedať: Ak bude Pán chcieť, budeme žiť a vy­konáme to alebo ono! 16 Teraz sa však vy­chvaľujete vo svojej pýche. Každá takáto samoch­vála je zlá. 17 A tak kto vie dob­re robiť a nerobí, má hriech.

EkumenickýJakubov4

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček