EkumenickýJakubov5

Jakubov

Varovanie boháčom1 A vy, boháči, plačte a bedákaj­te nad svojimi biedami, ktoré pri­chádzajú na vás. 2 Vaše bohat­stvo zhnilo a vaše šat­stvo rozožrali mole, 3 vaše zlato a strieb­ro zhr­dzavelo a ich hr­dza bude svedec­tvom proti vám a ako oheň zožerie vám telá. V posledných dňoch ste si na­hromadili bohat­stvo. 4 Hľa, mzda, ktorú ste za­držali robot­níkom, čo vám zožali polia, kričí, a krik žen­cov došiel k ušiam Pána zá­stupov. 5 Na zemi ste hodovali a hýrili. Vy­kŕmili ste si srd­cia ako v deň za­bíjačky. 6 Od­súdili ste a za­bili ste spravod­livého — ne­od­poruje vám! Trpezlivosť a modlitba7 Buďte teda tr­pez­liví, bratia, až do príchodu Pána. Po­zrite: Roľník vy­čkáva vzác­nu úrodu zeme a tr­pez­livo čaká, kým nedos­tane jesen­ný i jar­ný dážď. 8 Aj vy buďte tr­pez­liví a po­sil­nite si srd­cia, lebo Pánov príchod sa pri­blížil. 9 Nežaluj­te, bratia, na seba na­vzájom, aby ste neboli od­súdení. Hľa, sud­ca stojí predo dver­mi! 10 Za vzor, ako znášať utr­penie a byť tr­pez­livým, ber­te si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene. 11 Hľa, blaho­slavíme vy­trvalých. Počuli ste o Jóbovej vy­trvalos­ti a videli ste, k čomu ho Pán na­koniec pri­viedol. Veď Pán je milo­sr­d­ný a ľútos­tivý. 12 Predovšet­kým, bratia moji, ne­prisahaj­te ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše áno nech je áno a vaše nie nech je nie, aby ste ne­prepad­li súdu. 13 Tr­pí nie­kto medzi vami? Nech sa mod­lí! Raduje sa nie­kto? Nech spieva žal­my! 14 Je nie­kto medzi vami chorý? Nech si za­volá starších cir­kvi a nech sa nad ním mod­lia, keď ho v Pánovom mene po­mažú olejom. 15 A mod­lit­ba viery za­chráni chorého a Pán ho po­z­dvih­ne. A ak sa do­pus­til hriechov, od­pus­tia sa mu. 16 Vy­znávaj­te si teda na­vzájom hriechy a mod­lite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účin­ná mod­lit­ba spravod­livého. 17 Eliáš bol človek ako my, ale keď sa hor­livo mod­lil, aby ne­pršalo, ne­pršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. 18 A znova sa mod­lil a nebo dalo dážď a zem vy­dala svoju úrodu. 19 Bratia moji, keď nie­kto z vás zblúdi od prav­dy a ak ho po­tom nie­kto ob­ráti, 20 nech vie, že kto vráti hriešnika z jeho blud­nej ces­ty, za­chráni jeho dušu od smr­ti a za­kryje množs­tvo hriechov.

EkumenickýJakubov5

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček