EkumenickýJakubov1

Jakubov

Pozdrav1 Jakub, služob­ník Boha a Pána Ježiša Kris­ta, po­siela po­zdrav dvanás­tim kmeňom v diaspóre. Viera a múdrosť2 Bratia moji, maj­te z toho iba radosť, keď prídu na vás roz­ličné skúšky, 3 veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. 4 A vy­trvalosť nech je za­vŕšená skut­kami, aby ste boli do­konalí, bez­úhon­ní a bez akéhokoľvek nedos­tat­ku. 5 Ak sa však nie­komu z vás nedos­táva múd­ros­ti, nech prosí Boha, ktorý dáva šted­ro a bez výčitiek, a do­stane ju. 6 Nech však prosí s vierou, bez akéhokoľvek po­chybovania, lebo kto po­chybuje, podobá sa mor­skej vl­ne, hnanej a zmietanej vet­rom. 7 Taký človek nech si ne­mys­lí, že do­stane niečo od Pána; 8 je to muž vnútor­ne roz­pol­tený a ne­stály vo všet­kom svojom počínaní. Chudoba a bohatstvo9 Brat v nízkom po­stavení nech s chválou mys­lí na svoju hod­notu, 10 bohatý však na svoje poníženie, lebo sa po­minie ako kvet trávy. 11 Vy­j­de sln­ko a svojou páľavou spáli trávu, jej kvet opad­ne a krása jej zjavu zanik­ne. Tak zanik­ne i boháč vo svojom počínaní. Skúška a pokušenie12 Blaho­slavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prij­me veniec života, ktorý Pán za­sľúbil tým, čo ho milujú. 13 Ni­kto nech v čase skúšky nehovorí: Boh ma po­kúša! Veď Boha ne­možno po­kúšať na zlé a ani on sám ni­koho ne­pokúša. 14 Ale každého po­kúša vlast­ná žiados­tivosť, ktorá ho zvádza a láka. 15 Žiados­tivosť po­tom, keď počne, porodí hriech a vy­konaný hriech splodí sm­rť. 16 Ne­mýľte sa, bratia moji milovaní. 17 Každý dob­rý údel a každý do­konalý dar po­chádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet pre­meny ani tieňa zmeny. 18 Zo svojej vôle nás splodil slovom prav­dy, aby sme boli ako pr­votina jeho stvorenia. Počúvanie a uskutočňovanie slova19 Vedz­te, bratia moji milovaní: Nech je každý človek rých­ly, keď treba počúvať, po­malý, keď má hovoriť, po­malý do hnevu. 20 Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravod­livé pred Bohom. 21 Pre­to od­hoďte všet­ku nečis­totu a nánosy zloby a v tichosti prijímaj­te za­siate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. 22 Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen po­slucháčmi, ktorí klamú sami seba. 23 Pre­tože ak nie­kto iba počúva slovo a ne­us­kutočňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pre­zerá svoju prirodzenú tvár. 24 Po­zrie na seba, odíde a hneď za­bud­ne, ako vy­zerá. 25 Kto sa však za­hľadí do do­konalého zákona slobody a vy­tr­vá nie ako zábud­livý po­slucháč, ale ako uskutočňovateľ skut­ku, ten bude blaho­slavený pre svoje skut­ky. 26 Ak si nie­kto mys­lí, že je ctiteľom Boha, a jazyk si ned­rží na uzde, klame tým sám seba a jeho zbožnosť je már­na. 27 Čis­tá a ne­poškvr­nená nábožnosť pred Bohom a Ot­com je: navštevovať siroty a vdovy v ich ties­ni a chrániť sa pred poškvr­nou sveta.

EkumenickýJakubov1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček