Bible211. Petr5

1. Petr

Pokorné zahrne milostí1 Starší mezi vá­mi pro­sím jako váš spo­lus­tarší, svě­dek Kri­stových utrpení a účastník slávy, která bude zje­ve­na: 2 Pas­te Boží stádo, které je u vás, a bdě­te nad ním – ne z po­vinnosti, ale dob­rovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvů­li pro­spě­chu, ale ne­zištně. 3 Ne­panuj­te nad svěřeným stá­dem, ale jdě­te mu příkla­dem, 4 abys­te, až se ukáže ten nej­vyšší Pastýř, při­ja­li ne­vadnou­cí věnec slávy. 5 Vy, mladší, se podřizuj­te starším a všich­ni se ob­lékně­te poko­rou vůči sobě navzájem, vž­dyť„Bůh se staví pro­ti pyšným, pokorné ale za­hrne milostí.“ 6 Pokoř­te se tedy pod mo­cnou Boží ru­ku, a on vás v pravý čas po­výší. 7 Všech­nu svou sta­rost svěř­te je­mu, vž­dyť jemu na vás záleží. 8 Pro­buď­te se, měj­te se na po­zo­ru! Váš pro­tivník ďábel chodí ko­lem jako řvou­cí lev a hledá kořist. 9 Po­stav­te se mu ja­kožto silní ve víře a věz­te, že stejné utrpení za­koušejí vaši bratři po ce­lém světě. 10 Když pro­jdete tím­to krátkým utrpením, Bůh veškeré mi­losti, který vás v Kri­stu Ježíši po­vo­lal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, po­sílí a ukot­ví. 11 Jemu náleží moc navěky! Amen. 12 S po­mo­cí Silva­na, kterého po­važu­ji za věrného bra­t­ra, jsem vám na­psal ten­to krátký list, abych vás po­vzbu­dil a ujistil vás, že toto je pravá Boží mi­lost. Stůj­te v ní pevně. 13 Pozdravuje vás vaše spo­lu­vyvo­lená církev v Babylo­nu a Ma­rek, můj syn. 14 Pozdrav­te se navzájem po­libkem lásky. Pokoj vám všem, kdo jste v Kri­stu.

Bible211. Petr5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček