Bible212. Petr1

2. Petr

1 Ši­mon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří do­sáh­li stejně vzácné ví­ry jako my díky sprave­dlnosti naše­ho Boha a Spa­si­te­le Ježíše Krista: 2 Mi­lost vám a hojný pokoj skrze po­znání Boha a Ježíše, naše­ho Pá­na. Účast na Boží povaze3 Všech­no, co po­tře­buje­me k živo­tu a zbožnosti, nám da­rova­la jeho božská moc, když jsme po­zna­li To­ho, který nás po­vo­lal ve své slávě a ušlech­ti­losti. 4 Tak­to nám byla da­rová­na vzácná a ve­liká za­s­líbení, abys­te skrze ně zís­ka­li účast na Boží po­vaze a unik­li zkáze, do níž se svět ve své žádo­stivosti řítí. 5 Pro­to se ze všech sil snaž­te při­dat ke své víře ušlech­ti­lost, k ušlech­ti­losti po­znání, 6 k po­znání zdržen­livost, ke zdržen­livosti vy­trva­lost, k vy­trva­losti zbožnost, 7 ke zbožnosti bra­tr­s­kou náklonnost a k bra­tr­ské náklonnosti lás­ku. 8 Když v těch­to věcech po­ros­tete, do­jdete k po­znání naše­ho Pá­na Ježíše Krista a to vám za­brání v nečinnosti a ne­plodnosti. 9 Komu však tyto věci chybí, ten je slepý a krátko­zraký, ne­boť za­po­mněl na to, jak byl očištěn od svých starých hříchů. 10 Bratři, snaž­te se stále více po­tvrzovat své po­vo­lání a vy­vo­lení, pro­tože když to bu­dete dělat, nikdy ne­padnete. 11 Tak­to se vám dokořán otevře přístup do věčného králov­ství naše­ho Pá­na a Spa­si­te­le Ježíše Krista. Lampa v temnotách12 Tyto věci vám chci i na­dále bez přestání připo­mínat, ačko­li je zná­te a pevně sto­jí­te v prav­dě, kte­rou jste při­ja­li. 13 Dokud pře­bývám v tom­to stanu, po­važu­ji za svou po­vinnost burcovat vás a upo­mínat, 14 ne­boť vím, že stan mého tě­la bude brzy složen, jak mi ozná­mil náš Pán Ježíš Kri­stus. 15 Vy­nasnažím se te­dy, abys­te si i po mém od­cho­du moh­li tyto věci stále připo­mínat. 16 Když jsme vám po­vědě­li o moci naše­ho Pá­na Ježíše Krista a o jeho přícho­du, ne­d­rže­li jsme se vy­myšlených bájí, ale mlu­vi­li jsme jako oči­tí svěd­kové jeho slávy. 17 Tu slávu a čest při­jal od Boha Ot­ce, když k ně­mu z velko­lepé slávy za­zněl hlas: „To­to je můj mi­lovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“ 18 My jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyše­li. 19 Navíc tu má­me ne­smírně spo­leh­livé slovo pro­roků a vy dělá­te dobře, že se ho drží­te jako lampy zářící v temno­tách, dokud se ne­roz­břeskne den a ve vašich srd­cích ne­vzejde ji­třenka. 20 Pře­devším věz­te, že žádné pro­ro­ctví Písma ne­vznik­lo z vlastního názo­ru pro­roka. 21 Pro­ro­ctví to­tiž nikdy ne­přišlo z lid­ské vůle, ale Boží li­dé mlu­vi­li, jak byli pu­zeni Du­chem svatým.

Bible212. Petr1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček