Bible211. Petr4

1. Petr

Nadešel konec1 I Kri­stus pod­stou­pil těles­né utrpení, a tak se stejným od­hod­láním vy­z­broj­te i vy. Kdo trpěl na těle, skon­coval s hří­chem, 2 takže zby­tek svého živo­ta v těle už ne­věnuje lid­ským tužbám, ale Boží vů­li. 3 Už má­me dost toho marnění ča­su, v jakém si li­bují po­hané: živo­ta v ne­stydatých vášních, v opil­ství, obžer­ství, v pi­tkách a v ne­chutné mod­lo­s­lužbě. 4 Když už se s nimi ne­vrhá­te do bez­břehé pro­stopášnosti, je jim to divné a po­mlou­vají vás. 5 Jednou však mu­sí složit úč­ty To­mu, který je připra­ven sou­dit živé i mrt­vé. 6 Pro­to bylo evange­li­um zvěstováno i těm, kdo jsou už mrt­ví – ačko­li byli jako li­dé v těle od­sou­zeni, v Du­chu jsou živí u Bo­ha. 7 Vše­mu na­dešel ko­nec. Pro­to se vzpa­ma­tuj­te a pro­buď­te se k mod­lit­bám, 8 pře­devším si ale za­chovej­te vzájemnou lás­ku, vž­dyť „lás­ka přikryje množství hříchů.“ 9 Pro­je­vuj­te si navzájem po­hostinnost se vší ocho­tou. 10 Každý z vás do­stal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služ­te jako dobří správ­ci roz­mani­té Boží mi­losti. 11 Když někdo mluví, ať jsou to Boží slova; když někdo slouží, ať je to v síle, kte­rou dává Bůh, aby byl Bůh vž­dy oslavován skrze Ježíše Krista, je­muž patří sláva i moc na věky věků! Amen. Zkouška ohněm12 Mi­lovaní, ne­div­te se té zkoušce ohněm, jež na vás přiš­la – není to pře­ce nic divného. 13 Spíše se ra­duj­te, že má­te podíl na Kri­stově utrpení, vž­dyť až se zjeví jeho sláva, bu­dete jásat ra­dostí! 14 Když ne­sete urážky pro Kri­stovo jméno, blaze vám, ne­boť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží. 15 Ať nikdo z vás netrpí jako vrah, zloděj, zloči­nec nebo udavač. 16 Trpí-li však jako křesťan, ať se za to ne­stydí, ale chválí za to jméno Bo­ha. 17 Přišel čas sou­du a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve za­čá­tek, jaký ko­nec čeká ty, kdo odmí­tají Boží evange­li­um? 18 „Je-li sprave­dlivý stěží spasen, co bude s bezbožným a hříšníkem?“ 19 Ať pro­to ti, kdo trpí pod­le Boží vůle, svěřují své duše věrné­mu Stvoři­te­li a pokračují v dob­rém jednání.

Bible211. Petr4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček