Bible211. Petr3

1. Petr

Prožít šťastný život1 Vy, že­ny, se podřizuj­te svým manže­lům. Něk­teří z nich odmí­tají Slovo, ale mo­hou být získáni beze slov jednáním svých žen, 2 když uvi­dí, jak čis­tý a uctivý život ve­dete. 3 Vaše krása ne­spočívá ve vnějších věcech – v okázalých účesech, zlatých špercích a nád­herných ša­tech – 4 ale ve vašem srd­ci. Oz­dob­te své nit­ro ne­po­mí­jivou krásou kro­tkého a pokojného du­cha, který je před Bo­hem vel­mi vzácný. 5 Tuto krásu mívaly kdy­si ony svaté že­ny, které doufaly v Bo­ha. Podřizovaly se svým manže­lům, 6 tak jako Sá­ra po­s­lou­cha­la Abraha­ma a mlu­vi­la o něm jako o svém pánu. I vy jste její­mi dce­ra­mi, když jedná­te dobře a ne­dá­te se ničím za­strašit. 7 A vy, muži, měj­te ke svým manželkám po­ro­zumění. Pro­kazuj­te jim úctu ja­kožto slabší­mu po­hlaví a jako spo­ludě­dičkám daru živo­ta, aby vašim mod­lit­bám ne­stálo nic v cestě. 8 Ko­nečně, buď­te všich­ni svorní, sou­citní, plní bra­tr­ské lás­ky, mi­lo­srdní a skrom­ní. 9 Ne­odplácej­te zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žeh­nej­te. K tomu jste pře­ce po­vo­láni a za to má­te ob­držet požeh­nání. 10 Vždyť: „Chce někdo pro­žít šťastný život, chce někdo oku­sit dob­ré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ús­tech ať není žádná lest. 11 Ať odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a ne­chá se jím vést. 12 Hos­po­di­novy oči hledí ke spravedlivým, uši na­klání k je­jich modlitbám, Hospodinova tvář je ale ob­rácenápro­ti pa­cha­te­lům zla.“ Důvod vaší naděje13 Kdo by vám ublížil, když bu­dete hor­livě ko­nat dob­ro? 14 I kdybys­te však mě­li pro sprave­dlnost trpět, blaze vám. „Neměj­te strach z to­ho, čím vás straší, nenech­te se tím vylekat.“ 15 Za­svěť­te svá srd­ce Pánu Kri­stu a buď­te připra­veni podat od­po­věď každé­mu, kdo se vás ze­ptá na důvod vaší na­děje. 16 Vž­dy ovšem s vlídností a úctou a s dob­rým svědo­mím, aby se ti, kdo vás po­mlou­vají, za­stydě­li, že na­pa­da­li váš po­ctivý život v Kri­stu. 17 Je-li však Boží vůlí, abys­te trpě­li, je lepší trpět za dob­ré či­ny než­li za zlé. 18 Vž­dyť i Kri­stus, sám sprave­dlivý, jednou trpěl za hří­chy ne­sprave­dlivých, aby vás přive­dl k Bo­hu. V těle pod­stou­pil smrt, ale v Du­chu do­stal život. 19 Teh­dy přišel kázat du­chům v žaláři – 20 těm, kteří kdy­si za No­emových dnů ne­ch­tě­li upo­s­lech­nout, za­tím­co Bůh trpě­livě če­kal, než se po­staví ar­cha, v níž se skrze vodu za­chráni­lo jen něko­lik (to­tiž osm) duší. 21 Na­plněním to­ho­to předob­ra­zu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí těles­né špí­ny, ale o závazek dob­rého svědo­mí před Bo­hem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, 22 který ode­šel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu pod­dáni an­dělé, vlá­dy i mo­ci.

Bible211. Petr3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček