RoháčekPieseň3

Pieseň

Nevesta, cirkev, hľadá a najde svojho nebeského Ženícha.1 Na svojej loži po nociach hľadala som toho, ktorého miluje moja duša; hľadala som ho, ale som ho nenašla.
2 Nože tedy nech vstanem a obídem po mes­te; po námes­tiach a po uliciach budem hľadať toho, ktorého miluje moja duša. Hľadala som ho, ale som ho nenašla.
3 Našli ma strážcovia, ktorí ob­chádzajú po mes­te. Či ste nevideli toho, ktorého miluje moja duša?
4 Len čo som od­išla od nich, našla som toho, ktorého miluje moja duša. Chopila som sa ho a ne­pus­tila som ho, do­kiaľ som ho nedovied­la do domu svojej mat­ky a do izby tej, ktorá ma počala.
5 Prísahou vás za­väzujem, dcéry Jeruzalema, na srny alebo jelenice poľa, aby ste ne­prebudily ani nebudily mojej lásky, do­kiaľ by sama nech­cela.
6 Kto je to tá, ktorá vy­stupuje od púšte jako stĺpy dymu; okadená myrr­hou a kadivom nad každý prach kup­ca-voninára?
Bezpečnosť a rozkoše, ktoré najde cirkev (duša) u svojho kráľovského Ženícha nebeského.7 Hľa, po­steľ Šalamúnova: šesťdesiat junákov vôkol nej z junákov Iz­raelových.
8 Všet­ci narábajú mečom, vy­cvičení v boji; každý svoj meč pri svojom boku zo strachu vnoci.
9 Nosid­lo si spravil kráľ Šalamún z dreva Libanona.
10 Jeho stĺpy porobil zo striebra, jeho operad­lo zo zlata, jeho sedis­ko z purpuru, jeho vnút­rajšok je vy­stlaný lás­kou od dcér Jeruzalema.
11 Vy­j­dite a vidz­te, dcéry Si­ona, kráľa Šalamúna v korune, ktorou ho korunovala jeho mat­ka v deň jeho veselia a v deň rados­ti jeho srd­ca.

RoháčekPieseň3