RoháčekPieseň4

Pieseň

Kristus o kráse svojej Nevesty, ústa, oči, údy, všetko na nej krásne, keď si ju pripravil.1 Hľa, krás­na si, moja priateľko, hľa, či si len krásna! Tvoje oči holubice zpod tvoj­ho závoja, tvoje vlasy jako stádo kôz, ktoré sa spúšťajú s vr­chu Gileáda;
2 tvoje zuby jako stádo strihaných oviec, ktoré vy­stupujú z kúpeľa, z ktorých každá rodí po dvoje, a nieto medzi nimi takej, ktorá by nerodila;
3 tvoje rty sú jako šar­látový po­vrázok, dvak­rát far­bený, a tvoje ús­ta krás­ne, jako polo­vica granátového ja­bl­ka tvoja slucha zpod tvoj­ho závoja;
4 tvoje hrd­lo jako veža Dávidova, vy­stavená na zbrojáreň: tisíc štítov visí na nej, všet­ky veľké štíty junákov;
5 dvoje tvojich pŕs je ako dvoje sŕňat, dvojčatá sr­ny, ktoré sa pasú medzi ľaliami.
6 Do­kiaľ nezavanie a ne­sc­hladí sa deň, a ne­utečú tiene, odídem k vr­chu myrr­hy a k vŕšku kadiva.
7 Celá si krás­na moja priateľko, a nie je na tebe vady.
8 So mnou s Libanona, ne­ves­to, so mnou s Libanona prij­deš; budeš sa dívať s vr­chola ­vr­chu Amány, s vr­chola ­vr­chu Šeníra a Her­mona, s peleší ľvov, s vr­chov par­dov.
9 Jala si moje srd­ce, moja ses­tro, ne­ves­to, jala si moje srd­ce jed­ným svojím okom, jed­ným nák­rčníkom svojeho hrd­la.
10 Jaká krás­na je tvoja ľúbosť, moja ses­tro, ne­ves­to! O koľko lepšia tvoja ľúbosť ako víno a vôňa tvojich mas­tí nad všet­ky voniny!
11 Tvoje rty kvap­kajú najčis­tejším medom, ne­ves­to; med a mlieko pod tvojím jazykom a vôňa tvojeho rúcha jako vôňa Libanona.
12 Za­hrada, za­mknutá na závoru, moja ses­tro, ne­ves­ta, za­mknutý srub, za­pečatená studňa.
13 Tvoje výhon­ky raj­skou za­hradou granátových jab­loní so skvost­ným ovocím, s cyp­ry a s nar­dami,
14 nar­du a šaf­ranu, voňavej trsti a škorice s každým stromovím, vydávajúcim kadivo, myrr­hy a aloe so všet­kými naj­výbor­nejšími vecami voňavými.
15 Oj, ty prameňu za­hrád, studňo živých vôd a tečúcich s Libanona!
16 Zo­buď sa, severu, a prij­di, juhu, pre­vej moju za­hradu, nech tečú jej voniny, aby prišiel môj milý do svojej za­hrady a jedol svoje skvost­né ovocie.

RoháčekPieseň4