Evanjelický3. Mojžišova1

3. Mojžišova

Leviticus

O spaľovaných obetiach1 Hos­podin oslovil Mojžiša a hovoril mu zo svätos­tán­ku: 2 Pre­hovor k Iz­rael­com: Keď nie­kto z vás chce priniesť obet­ný dar Hos­podinovi, prines­te svoj obet­ný dar z domácich zvierat, a to z rožného stat­ku alebo z drob­ného dobyt­ka. 3 Ak je jeho obet­ným darom spaľovaná obeť z rožného stat­ku, nech prinesie sam­ca bez chyby; pri­vedie ho ku vchodu svätos­tán­ku, aby zís­kal priazeň pred Hos­podinom. 4 Položí ruku na hlavu spaľovanej obete, a tá bude lás­kavo prijatá na zís­kanie zmierenia pre neho. 5 Po­tom za­bije dobytča pred Hos­podinom a kňazi, Áronovi synovia, nech obetujú krv; do­okola kr­vou po­kropia ol­tár, ktorý je pri vchode do svätos­tán­ku. 6 Po­tom nech stiah­ne kožu zo spaľovanej obete, roz­seká ju na kusy. 7 Synovia kňaza Árona však položia oheň na ol­tár a na oheň na­kladú drevo. 8 Po­tom kňazi, synovia Áronovi, poroz­kladajú kusy, hlavu a tuk na drevo, ktoré je na ol­tár­nom oh­ni. 9 Vnútor­nos­ti a nohy však nech umyje vodou a kňaz to všet­ko spáli na ol­tári ako spaľovanú obeť, ohňovú obeť príjem­nej vône Hos­podinovi. 10 Ak však bude jeho obet­ný dar po­zos­távať z drob­ného dobyt­ka, z jahňaťa alebo kozľaťa, nech obetuje na spaľovanú obeť sam­ca bez chyby. 11 Za­reže ho pred Hos­podinom na sever­nej strane ol­tára a kňazi, Áronovi synovia, po­kropia do­okola ol­tár jeho kr­vou. 12 Po­tom ho roz­seká na kusy a kňaz ich poroz­kladá s hlavou i s tukom na drevo, ktoré je na ol­tár­nom oh­ni. 13 Vnútor­nos­ti však a nohy nech umyje vodou a kňaz to všet­ko prinesie a spáli na ol­tári; to je spaľovaná obeť príjem­nej vône Hos­podinovi. 14 Ak je jeho obet­ným darom Hos­podinovi spaľovaná obeť z vtákov, nech obetuje svoj dar z hrd­ličiek alebo holúbät. 15 Kňaz ho prinesie k ol­táru, na­trh­ne mu hlavu a spáli ho na ol­tári; jeho krv však vy­tlačí na stenu ol­tára. 16 Jeho hr­voľ od­stráni aj s ob­sahom a hodí ho vedľa ol­tára na východ­nú stranu na popolis­ko. 17 Na­trh­ne ho, chytiac za kríd­la, ale čas­ti ne­od­delí od seba, a tak ho kňaz spáli na ol­tári na dreve, ktoré je na oh­ni; to je spaľovaná obeť, ohňová obeť príjem­nej vône Hos­podinovi.