Evanjelický3. Mojžišova1,8

3. Mojžišova 1:8

Leviticus

Po­tom kňazi, synovia Áronovi, poroz­kladajú kusy, hlavu a tuk na drevo, ktoré je na ol­tár­nom oh­ni.


Verš v kontexte

7 Synovia kňaza Árona však položia oheň na ol­tár a na oheň na­kladú drevo. 8 Po­tom kňazi, synovia Áronovi, poroz­kladajú kusy, hlavu a tuk na drevo, ktoré je na ol­tár­nom oh­ni. 9 Vnútor­nos­ti a nohy však nech umyje vodou a kňaz to všet­ko spáli na ol­tári ako spaľovanú obeť, ohňovú obeť príjem­nej vône Hos­podinovi.

späť na 3. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Po­tom usporiadajú synovia Áronovi, kňazi, tie kusy, hlavu a loj, na drevo, ktoré bude na oh­ni, ktorý bude na ol­tári.

Evanjelický

8 Po­tom kňazi, synovia Áronovi, poroz­kladajú kusy, hlavu a tuk na drevo, ktoré je na ol­tár­nom oh­ni.

Ekumenický

8 Po­tom Áronovi synovia, kňazi, po­u­kladajú roz­sekané kusy, hlavu a tuk na drevo, ktoré horí na ol­tári.

Bible21

8 Na ně pak roz­loží ty díly i s hlavou a tu­kem.