Evanjelický3. Mojžišova25

3. Mojžišova

Leviticus

Rok slávnostného odpočinku1 Po­tom hovoril Hos­podin Mojžišovi na vr­chu Sinaj: 2 Hovor s Iz­rael­cami a po­vedz im: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech krajina za­chová sláv­nost­ný od­počinok Hos­podinovi. 3 Šesť rokov ob­sievaj svoje pole, šesť rokov rež svoju vinicu a oberaj jej úrodu. 4 Sied­my rok nech má krajina prís­ny sláv­nost­ný od­počinok, čas sláv­nost­ného od­počin­ku pre Hos­podina. Ne­ob­sievaj svoje pole a nerež svoju vinicu. 5 Nezožni, čo ti samo vy­rást­lo po žat­ve; hroz­no svojej ne­ob­robenej vinice ne­oberaj; nech má krajina rok sláv­nost­ného od­počin­ku. 6 Úroda sláv­nost­ného od­počin­ku krajiny bude vám slúžiť za po­krm: tebe, tvoj­mu sluhovi, tvojej služob­nici, tvoj­mu náden­níkovi a usad­líkovi, ktorí sa zdržujú u teba ako cudzin­ci, 7 tvoj­mu dobyt­ku a zvieratám, ktoré sú v tvojej krajine; všet­ka jej úroda nech ti slúži za po­krm. Jubilejný rok8 Od­počítaj sedem rokov sláv­nost­ného od­počin­ku, sedemk­rát sedem rokov, a čas sied­mich rokov sláv­nost­ného od­počin­ku ti vy­dá štyrid­saťdeväť rokov. 9 Po­tom v sied­mom mesiaci desiateho dňa toho mesiaca daj trúbiť na zvučnom rohu; v deň zmierenia daj trúbiť na rohu po celej svojej krajine; 10 tak po­sväťte päťdesiaty rok a vy­hlás­te v krajine oslobodenie pre všet­kých obyvateľov. Nech vám je to jubilej­ným rokom, keď každý z vás má sa vrátiť k svoj­mu vlast­níc­tvu a každý má sa vrátiť ku svojej čeľadi. 11 Ten­to päťdesiaty rok nech vám je jubilej­ným rokom: ne­sej­te a nezožnite, čo vám samo vy­rást­lo, a ne­oberaj­te svoju ne­ob­robenú vinicu. 12 Lebo je to jubilej­ný rok; nech vám je svätý; živ­te sa z úrody poľa. 13 V tom­to jubilej­nom roku nech sa každý vráti ku svoj­mu vlast­níc­tvu. 14 Ak niečo predáš svoj­mu súk­meňov­covi, alebo kúpiš od svoj­ho súk­meňov­ca, ne­poškodzuj­te sa na­vzájom. 15 Podľa počtu rokov po jubilej­nom roku kupuj od svoj­ho súk­meňov­ca a podľa počtu ročných úrod nech ti on predáva. 16 Ak je mnoho rokov, zvýš kúp­nu cenu, ak je málo rokov, zníž kúp­nu cenu, lebo ti predáva vlast­ne počet úrod. 17 Nek­riv­dite si na­vzájom; ale boj­te sa svoj­ho Boha, lebo ja som Hos­podin, váš Boh. 18 Pre­to plňte moje ustanovenia, za­chovávaj­te moje práv­ne pred­pisy a plňte ich; tak budete bez­pečne bývať v krajine. 19 Krajina bude vy­dávať svoje ovocie a vy sa budete môcť najesť do sýtos­ti a budete v nej bez­pečne bývať. 20 Ak by ste na­mietali: Čo budeme jesť na sied­my rok, veď nebudeme siať ani svoju úrodu nebudeme zberať, 21 dám vám svoje požeh­nanie v šies­tom roku, takže vám vy­dá úrodu na tri roky. 22 Keď budete siať v ôs­mom roku, budete jesť zo starej úrody až do deviateho roku; po­kiaľ nedoz­rie jeho úroda, budete jesť zo starej. 23 Zem sa ne­smie na­trvalo predávať, lebo zem je moja; a vy ste cudzin­cami a usad­lík­mi u mňa. Výkup majetkov a jubilejný rok24 V celej krajine, ktorá je vo vašom vlast­níc­tve, za­ručte spät­ný výkup zeme. 25 Ak tvoj brat schudob­nie a predá zo svoj­ho vlast­níc­tva, nech pred­stúpi jeho výkup­ca, jeho najb­ližší príbuz­ný a nech vy­kúpi, čo jeho brat predal. 26 Ak nie­kto nebude mať výkup­cu a do­chodilo by mu to, totiž za­dovážil by si toľko, koľko činí výkup­né, 27 nech si spočíta roky od predaja a zvyšok nech na­hradí tomu, komu to od­predal; tak sa znova vráti k svoj­mu vlast­níc­tvu. 28 Ak si však ne­môže za­dovážiť toľko, aby na­hradil to, čo predal, ostane to v rukách kupujúceho až do jubilej­ného roku. V jubilej­nom roku ten­to nech od­stúpi a on nech sa vráti k svoj­mu vlast­níc­tvu. 29 Ak nie­kto predá obyt­ný dom v ohradenom mes­te, bude mať právo na výkup až do kon­ca roku predaja; celý rok bude mať právo na výkup. 30 Ak sa ne­vykúpi do uplynutia celého roka, ostane dom v ohradenom mes­te na­trvalo kup­covým po všet­ky jeho po­kolenia. V jubilej­nom roku ne­musí od­stúpiť. 31 Ale dedin­ské domy, ktoré nie sú ohradené múrom, majú sa počítať k poliam krajiny. Platí pre ne právo výkupu a v jubilej­nom roku kupujúci musí od­stúpiť. 32 Čo sa týka miest levítov a domov v mes­tách, ktoré oni vlast­nia, levíti budú mať kedykoľvek právo na výkup. 33 Ak nie­kto z levítov ne­použije právo na výkup, nech sa v jubilej­nom roku uvoľní predaný dom v mes­te jeho vlast­níc­tva, lebo domy v mes­tách levítov sú ich vlast­níc­tvom upro­stred Iz­rael­cov. 34 Ale pas­tviny svojich miest ne­smú predať, lebo sú ich trvalým vlast­níc­tvom. Ochrana schudobnených35 Ak tvoj brat schudob­nie a ne­vládze sa ud­ržať pri tebe, ty mu vy­pomôž; nech žije pri tebe ako cudzinec a usad­lík. 36 Neber od neho úroky ani prí­platok, ale boj sa svoj­ho Boha, aby tvoj brat mohol žiť pri tebe. 37 Svoje peniaze mu nedávaj na úroky, ani svoj po­krm za prí­platok. 38 Ja som Hos­podin, váš Boh, ktorý som vás vy­viedol z Egyp­ta, aby som vám dal Kanaán a aby som bol vaším Bohom. 39 Ak schudob­nie tvoj brat pri tebe a predá sa ti, nedaj mu konať ot­roc­kú prácu. 40 Nech bude u teba ako náden­ník a usad­lík; nech slúži pri tebe do jubilej­ného roku. 41 Po­tom nech odíde od teba aj so svojimi syn­mi a nech sa vráti ku svojej čeľadi a k vlast­níc­tvu svojich ot­cov, 42 lebo oni sú mojimi sluhami, ktorých som vy­viedol z Egyp­ta; ne­smú sa predávať za ot­rokov. 43 Ne­vlád­ni nad ním ukrut­ne, ale boj sa svoj­ho Boha. 44 Tvoji sluhovia a slúžky, ktorých budeš mať, nech sú z okolitých národov; z nich si kupuj­te sluhov a slúžky. 45 Aj z jed­not­livých usad­líkov, ktorí sa ako cudzin­ci zdržujú pri vás, môžete si kupovať, aj z ich rodín, ktoré sú pri vás, ktoré oni splodili vo vašej krajine; môžu byť vaším vlast­níc­tvom. 46 Smiete ich dediť pre svojich po­tom­kov; smiete ich držať v stálom vlast­níc­tve a po­užívať ako sluhov. Ale nad svojimi brat­mi, Iz­rael­cami, nech ni­kto ne­vlád­ne ukrut­ne. 47 Ak sa cudzinec alebo usad­lík vzmôže u teba a tvoj brat schudob­nie pri ňom a predá sa cudzin­covi, usad­líkovi pri tebe alebo po­tom­kovi z čeľade nie­ktorého cudzin­ca, 48 po predaní sa bude mať právo na vy­kúpenie; ktokoľvek z jeho príbuz­ných ho môže vy­kúpiť: 49 strýko alebo strýkov syn ho môže vy­kúpiť, alebo - ak mu do­chodí - nech sa vy­kúpi sám. 50 Nech sa poráta s tým, kto ho kúpil, od roka, v ktorom sa predal, až do jubilej­ného roka, a predaj­ná cena nech je pri­meraná počtu rokov, ako keby bol býval za ten čas náden­níkom u neho. 51 Ak je ešte mnoho rokov do jubilej­ného roka, nech im pri­merane vráti svoje výkup­né z ceny, za ktorú ho on kúpil. 52 Ale ak os­táva málo rokov do jubilej­ného roku, nech sa poráta s ním; nech pri­merane k počtu rokov služby vráti svoje výkup­né. 53 Ako náden­ník z roka na rok zjed­naný bude pri ňom; nech ne­vlád­ne nad ním ukrut­ne pod tvojím do­hľadom. 54 Ak sa ne­vykúpi takým­to spôsobom, vy­slobodí sa v jubilej­nom roku, on i jeho synovia s ním. 55 Lebo Iz­rael­ci sú mojimi sluhami. Oni sú moji sluhovia, ktorých som vy­viedol z Egyp­ta. Ja som Hos­podin, váš Boh.