EvanjelickýJúdov1

Júdov

Úvod1 Júda, služob­ník Ježiša Kris­ta a brat Jakubov, po­volaným, ktorých si Boh Otec za­miloval a pre Ježiša Kris­ta za­choval. 2 Milo­sr­den­stvo vám a po­koj a lás­ka nech sa roz­hojňuje! Cieľ listu3 Milovaní, keďže sa všemožne snažím písať vám o našom spoločnom spasení, nútený som vám na­písať a na­pomenúť vás, aby ste bojovali za vieru, odo­vzdanú raz navždy svätým . 4 Lebo vo­treli sa nie­ktorí ľudia, o ktorých platí už dáv­no na­písaný výrok: Bez­božní, ktorí zne­užívajú milosť nášho Boha na vý­stred­nos­ti a za­pierajú jediného Panov­níka a nášho Pána Ježiša Kris­ta. Tri starozmluvné výstrahy5 Chcem vám pri­pomenúť, aj keď to všet­ko už dáv­no viete, že keď Pán vy­slobodil ľud z Egyp­ta, po­tom za­hubil tých, čo ne­verili; 6 že an­jelov, ktorí si ne­uch­ránili svoje pan­stvo, ale opus­tili vlast­ný príbytok, drží v tme vo večných putách pre súd veľkého dňa, 7 rov­nako ako Sodoma a Gomora a okolité mes­tá, ktoré sa podob­ným spôsobom od­dali smils­tvu a chodili za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú nám výs­trahou. Život a trest falošných prorokov8 Podob­ne aj títo blúz­niv­ci poškv­rňujú telo, ni­koho ne­uz­návajú nad sebou a rúhajú sa nebes­kým moc­nos­tiam. 9 Veď ani ar­chan­jel Michal, keď bojoval s diab­lom a hádal sa o Mojžišovo telo, ne­od­vážil sa vy­niesť nad ním po­tup­ný súd; po­vedal len: Nech ťa Pán po­tres­tá! 10 Títo však sa rúhajú tomu, čo ne­poz­najú, a práve na to hynú, čo ako nerozum­ná zver chápu podľa prírody. 11 Beda im! Lebo šli Kai­novou ces­tou, dali sa strh­núť do Balámov­ho bludu za od­menu a Kórachovou vzburou za­hynuli. 12 Sú poškvr­nou našich hodov lás­ky; keď s vami bez báz­ne spoločne hodujú, sami seba pasú. Sú ob­lak­mi bez vody, ktorými vietor sem-tam točí; jesen­nými stromami bez ovocia odum­retými, vy­tr­hnutými s koreňmi. 13 Sú divokými mor­skými vl­nami, ktoré vy­hadzujú ako penu svoju vlast­nú haneb­nosť; blud­nými hviez­dami, pre ktoré je pri­pravené tem­no tmy na večnosť. 14 Aj o nich prorokoval Henoch, sied­my po Adamovi, keď po­vedal: Aj­hľa, prišiel Pán so svojimi svätými desaťtisícami, 15 aby vy­konal súd nad všet­kými a skáral všet­kých bez­božných pre všet­ky ich bez­božné skut­ky, ktorými páchali bez­božnosť, i pre všet­ky urážlivé reči, ktoré hovorili bez­božní hriešnici proti Ne­mu. 16 Sú ne­spokojen­cami, ktorí re­ptajú na svoj údel, a pri­tom žijú podľa svojich žiados­tí; ich ús­ta hovoria naduto a lichotia ľuďom za zisk. Napomenutia17 Ale vy, milovaní, pamätaj­te na slová, čo pred­povedali apoštolovia nášho Pána Ježiša Kris­ta; 18 veď vám hovorili: V po­sled­nom čase vy­stúpia po­smievači, ktorí budú žiť podľa svojich bez­božných žiados­tí. 19 To sú tí, čo vy­volávajú rozt­ržky, ľudia teles­ní, ktorí ne­majú ducha. 20 Ale vy, milovaní, vzdelávaj­te sa vo svojej najs­vätejšej viere a mod­lite sa v Duchu Svätom. 21 Ud­ržuj­te sa v lás­ke Božej a očakávaj­te milo­sr­den­stvo nášho Pána Ježiša Kris­ta na večný život. 22 Maj­te súcit s po­chybovačmi, 23 za­chraňuj­te ich, vy­trh­núc ich z ohňa. Iných sa zase uj­mite s bázňou, nenávidiac aj ich odev poškvr­nený telom. Dokončenie24 Tomu však, ktorý vás môže za­chrániť od pádu a ne­poškvr­nených po­staviť s plesaním pred svoju slávu: 25 jedinému [múd­remu] Bohu, nášmu Spasiteľovi v Kris­tovi Ježišovi, našom Pánovi, sláva, veleba, sila a moc pred všet­kými vek­mi aj teraz i na všet­ky veky! Amen.

EvanjelickýJúdov1