EvanjelickýJúdov1,22

Júdov 1:22

Maj­te súcit s po­chybovačmi,


Verš v kontexte

21 Ud­ržuj­te sa v lás­ke Božej a očakávaj­te milo­sr­den­stvo nášho Pána Ježiša Kris­ta na večný život. 22 Maj­te súcit s po­chybovačmi, 23 za­chraňuj­te ich, vy­trh­núc ich z ohňa. Iných sa zase uj­mite s bázňou, nenávidiac aj ich odev poškvr­nený telom.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A nad nie­ktorými maj­te ľútosť [kar­hajúc ich a] robiac roz­diel

Evanjelický

22 Maj­te súcit s po­chybovačmi,

Ekumenický

22 Maj­te súcit s tými, čo po­chybujú,

Bible21

22 S tě­mi, kdo po­chybují, měj­te sou­cit.