Evanjelický3. Jánov1

3. Jánov

Pozdrav1 (Ja) starší - milovanému Gájovi, ktorého oprav­divo milujem. 2 Milovaný, prajem ti, aby si vo všet­kom pro­spieval a bol zdravý, ako pro­spieva tvoja duša. 3 Lebo som sa veľmi za­radoval, keď prišli bratia a vy­dávali svedec­tvo o tvojej prav­de, ako chodíš v prav­de. 4 Ne­mám väčšiu radosť, ako keď počujem, že moje deti chodia v prav­de. Gájova pohostinnosť5 Milovaný, ver­ne konáš všet­ko, čo konáš pre bratov, a to pre cudzích, 6 ktorí vy­dali pred cir­kev­ným zborom svedec­tvo o tvojej lás­ke; dob­re urobíš, keď ich tak vy­strojíš na ces­tu, ako sa pat­rí pred Bohom. 7 Veď pre (Jeho) meno vy­dali sa na ces­tu a nič ne­prijímajú od po­hanov. 8 My sa teda máme ujímať takých­to, aby sme sa stali spolu­pracov­ník­mi za prav­du. Diotrefes9 Písal som cir­kev­nému zboru, ale Di­ot­refes, ktorý chce byť pr­vý medzi nimi, nás ne­prijíma. 10 Pre­to keď prídem, spomeniem jeho skut­ky, ktoré pácha, keď nás zlými slovami ohovára; a ani na tom ne­má do­sť, ale ani sám ne­prijíma bratov, a tým, ktorí by ich chceli (prijímať), za­braňuje a vy­lučuje ich z cir­kev­ného zboru. Demetrios11 Milovaný, ne­na­sleduj zlé, ale dob­ré. Kto dob­re koná, je z Boha; kto zle koná, ne­videl Boha. 12 O Demet­ri­ovi všet­ci vy­dávajú dob­ré svedec­tvo, aj sama prav­da; aj my vy­dávame svedec­tvo (o ňom), a vieš, že naše svedec­tvo je prav­divé. Dokončenie13 Mnoho by som ti mal písať, ale nech­cem ti písať čer­nid­lom a perom. 14 Dúfam však, že ťa čo­skoro uvidím a po­hovoríme si tvárou v tvár. 15 Po­koj ti! Po­zdravujú ťa priatelia. Po­zdravuj priateľov, každého os­ve! [Amen.]