EvanjelickýJoel1

Joel

Kobylky ako trest. Výzva k náreku1 Slovo, ktoré za­znelo Jóelovi, synovi Petúelov­mu. 2 Počuj­te toto, starší, načúvaj­te všet­ci obyvatelia krajiny. Stalo sa niečo také za vašich čias alebo za čias vašich ot­cov? 3 Rozp­rávaj­te o tom svojim synom a vaši synovia svojim synom a ich synovia ďalšiemu po­koleniu. 4 Čo os­talo po húseniciach, požrali kobyl­ky; čo os­talo po kobyl­kách, požrali chrús­ty; čo os­talo po chrús­toch, požrali koníky. 5 Pre­buďte sa, opil­ci, a plačte! Kvíľte, všet­ci pijani vína, nad muštom, bo vám je odňatý od úst. 6 Lebo k mojej krajine pri­tiahol národ, moc­ný a bez počtu; má zuby ako lev a tesáky ako levica. 7 Môj vinič zmenil na púšť a nalomil moje figov­níky, olúpal ich a za­hodil, ich ratoles­ti zbeleli. 8 Nariekaj ako vrecovinou opásaná pan­na v smút­ku nad snúben­com svojej mlados­ti. 9 Vy­stane obet­ný dar i úliat­ba v dome Hos­podinovom. Trúch­lia kňazi, ktorí slúžia Hos­podinovi. 10 Spus­tošené je pole, trúch­li roľa, lebo je znivočené obilie, vy­schol mušt, vy­sušil sa olej. 11 Za­han­bení buďte, oráči, kvíľte, vinoh­rad­níci, pre pšenicu a jačmeň, lebo nav­nivoč vy­šla žat­va na poli. 12 Vy­schol vinič a figov­ník zvädol, granátov­ník, pal­ma i jab­loň, všet­ky poľné stromy uschli, lebo uschlo, z čoho mali ľudia radosť. Výzva k pokániu13 Opášte sa a nariekaj­te, kňazi; kvíľte vy, ktorí ob­sluhujete ol­tár! Vstúp­te a ponocuj­te v smútočnej vrecovine, vy, sluhovia môj­ho Boha! Lebo domu vášho Boha sa odo­piera po­kr­mová i nápojová obeť. 14 Za­sväťte pôst! Zvolaj­te sláv­nost­né zhromaždenie! Zhromaždite starších, všet­kých obyvateľov krajiny do domu Hos­podina, vášho Boha, a volaj­te o po­moc k Hos­podinovi! 15 Ach, čo to za deň! Veď blíz­ko je deň Hos­podinov! Príde ako skaza od Všemohúceho. 16 Nie nám je pred očami odňatý po­krm, radosť a jasot z domu nášho Boha? 17 Semeno sa scvr­k­lo pod hrudami, stodoly spust­li, sýp­ky sú zborené, lebo obilie sklamalo. 18 Ach, ako vzdychá dobytok, trápia sa stáda rožného stat­ku, lebo ne­majú pas­tvu; aj stáda oviec hynú. 19 K Tebe volám, Hos­podine, lebo oheň strávil step­né pas­tviny a plameň spálil všet­ky poľné stromy. 20 Aj poľné zvieratá za Tebou prah­nú, lebo vy­sch­li vod­né toky a oheň strávil step­né pas­tviny.

EvanjelickýJoel1